Odliczamy do RODO

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów na stanowisko informatyka (pasjonata nowych technologii informatycznych)

Metadane
Podmiot udostępniający: Samodzielne Stanowisko do Spraw Pracowniczych Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Choynowska
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2017-09-07 09:09:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2017-09-26 08:43:09

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów na stanowisko informatyka (pasjonata nowych technologii informatycznych)  

Zatrudnione osoby pracować będą w zespole odpowiedzialnym za:

 • Analizę zastosowań nowych technologii (cloud computing, big data, data mining, portale społecznościowe, usługi geolokalizacyjne, znaczniki RFID, łączność NFC, łączność bluetooth, beacony, WiFi tracking, kamery IP, WebCams, kryptografia, podpis elektroniczny, monitoring elektroniczny, inteligentne opomiarowanie, smart grid, smart cities, smart transportu, cookies, device fingerprinting, biometrii, itp.) i ocenę ich wpływu na prywatność.
 • Śledzenie i analizę nowych zjawisk w zakresie zagrożeń w cyberprzestrzeni w tym kradzieży tożsamości elektronicznej i sposobów jej wykorzystania.
 • Analizę nowych rozwiązań technologicznych, w tym  wymienionych w punkcie wyżej, w zakresie proporcjonalności uzyskanego celu ich zastosowania do stopnia ingerencji w prywatność osób, które z nich korzystają.
 • Analizę projektów informatycznych pod względem zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony przetwarzanych przy ich użyciu danych, w tym danych osobowych oraz zapewniania wymaganego poziomu rozliczalności wykonywanych operacji.
 • Analizę procedur i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji pod względem ich zgodności z polskimi i europejskimi przepisami prawa.
 • Analizę rozwiązań technologicznych i narzędzi wykorzystywanych w systemach informatycznych do monitorowania użytkowników internetu, w tym do tworzenia ich profili w zakresie preferencji zakupowych, sposobu spędzania wolnego czasu, podróży, zainteresowania imprezami artystycznymi, itp.
 • Opracowywanie wytycznych w zakresie wdrażania i stosowania nowych technologii, wzmacniania ochrony systemów informatycznych oraz przetwarzanych przy ich użyciu danych.
 • Udział w pracach grupy ekspertów międzynarodowych w zakresie wykorzystywania i stosowania nowych technologii przy przetwarzaniu danych osobowych.

Wykształcenie:

 • wykształcenie informatyczne na poziomie co najmniej licencjackim;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe udokumentowane świadectwami pracy,

Wymagania:

 • łatwość w pisemnym formułowaniu swoich myśli i ich uzasadniania;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • dyspozycyjność;
 • mile widziane posiadanie certyfikatów w zakresie związanym z bezpieczeństwem informacji np. CISA, CISM, CGEIT, CISSP, CIA

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Inne informacje:

 • dokumenty z dopiskiem „informatyk w DiF” należy składać osobiście w siedzibie Biura GIODO, drogą elektroniczną na adres: kancelaria@giodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • termin składania ofert: 6.10.2017r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Biura GIODO,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • oferty złożone po terminie zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności