Odliczamy do RODO

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (oferujemy umowę o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony)

Metadane
Podmiot udostępniający: Samodzielne Stanowisko do Spraw Pracowniczych Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Choynowska
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2017-09-26 08:09:04
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2017-09-26 08:49:41

Główne obowiązki:

 • organizacja infolinii na potrzeby działalności informacyjnej GIODO,
 • telefoniczne udzielanie informacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • opracowywanie bazy wiedzy dotyczących ochrony danych osobowych na potrzeby obsługi infolinii,
 • przygotowywanie projektów pism, opinii i innych dokumentów w ramach właściwości Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej,
 • realizowanie działań edukacyjno-informacyjnych, w tym uczestniczenie w pracach związanych z organizacją szkoleń, konferencji i seminariów.

 Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie (kierunek prawo lub administracja)

 Wymagania konieczne:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe poparte świadectwami pracy,
 • znajomość postępowania administracyjnego oraz regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • biegła znajomość obsługi komputera ,
 • umiejętność obsługi systemów informacji prawnej,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, orientacja na rozwiązanie problemów petenta,
 • dobra dykcja, miły ton głosu, kultura osobista,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów z zakresu praw człowieka, prawa cywilnego, prawa ochrony konsumentów,
 • umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka.

 Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

Inne informacje:

 •  dokumenty z dopiskiem „specjalista w DESiWM” należy składać osobiście w siedzibie Biura GIODO, drogą elektroniczną na adres: kancelaria@giodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • termin składania ofert: 06.10.2017r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Biura GIODO,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, 
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • oferty złożone po terminie zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności