Odliczamy do RODO
Według zagadnień
Według rodzaju instytucji

Wybrane decyzje GIODO - 1911

DIS/DEC-1110/17/68986
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

Decyzja nakazująca Ministrowi Cyfryzacji usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych w ramach rejestru PESEL.

GI/DEC-DIS-24/02/93
Marketing, Spółki, Zgoda,

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez E. Sp. z o.o.

GI/DEC-DIS-118/01/812
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z dnia 21 września 2001r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

DOLiS-DEC-465/17
Informacja publiczna,

Decyzja GIODO z dnia 14 kwietnia 2017 r. (dotyczy udostępnia informacji publicznej dotyczącej funkcjonariusza publicznego).

DOLiS-DEC-218/17
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO dnia  22  lutego 2017 r. (dotyczy udostępnienia danych w kontekście dokumentacji medycznej).

DOLiS/DEC-505/16, 54485, 54488
Informacja publiczna, Publikacja danych, Sądy / Prokuratura,

Decyzja z 16 czerwca 2016 r. nakazująca usunięcie danych osobowych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej TK

DOLiS/DEC-1348/16
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 16 grudnia 2016 r. uchylająca wcześniejszą decyzję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Związek Wyznania Świadków Jehowy.

DIS/DEC-1072/14/87525
Spółki, Zgoda,

Decyzja z 6 listopada 2014 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych biometrycznych klientów spółki prowadzącej kluby sportowe

DIS/DEC-783/16/77613
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA/Wa 1813/16) uchylił zaskarżoną decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2016 r. sygn. DIS/DEC-783/16/77613 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 29 lipca 2016 r. sygn. DIS/DEC-687/16/68356. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że w niniejszej sprawie brak było po stronie GIODO podstaw do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej, która została już wcześniej udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej w postaci zanonimizowanej. Organ, wobec uprzedniego udostępnienia żądanych informacji publicznych, powinien poinformować pisemnie skarżącego o tym fakcie podając ścieżkę dostępu do wskazanych decyzji (poprzez podanie w zakresie jakiego „zagadnienia” bądź jakiego „rodzaju instytucji” dana decyzja została udostępniona w BIP). WSA wskazał, że ponownie rozpatrując sprawę Generalny Inspektor winien pisemnie poinformować skarżącego, że wnioskowane przez niego decyzje administracyjne opublikowane zostały w BIP i wskazać sposób dostępu do tych danych (link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2EB1F0BDCE).

DIS/DEC-454/14/36247
Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 13 maja 2014 r. nakazująco - umarzająca dotycząca zabezpieczania danych osobowych przez szpital

DESiWM/DEC-638/16
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 22 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-630/16
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z 20 lipca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DOLiS/DEC-187/16/16136,16139
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 9 marca 2016 r. nakazująca przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez usunięcie danych osobowych skarżącego przez związek wyznaniowy

DOLiS/DEC-477/16/58888,58890
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 8 czerwca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DESiWM/DEC-444/16
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DESiWM/DEC-445/16
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 31 maja 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DOLiS/DEC-368/16/43512,43515/16
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z maja 2016 r. uchylająca decyzję DOLIS/DEC28/16/3662/16,3665/16 oraz umarzająca postępowania w całości

DOLiS/DEC-386/16/44749,44765
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 20 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-361/16/42223,42228
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 16 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-343/16/40032,40020
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 10 maja 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DEC/DIS-323/16/35657
Marketing, Obowiązek informacyjny, Spółki,

Decyzja z 27 kwietnia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące niezrealizowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a także braku podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym

DOLiS/DEC-241/16/24813, 24817
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 4 kwietnia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 lutego 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-89/16/6611,6622) oraz poprzedzającej ją decyzji z 30 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-363/15/34498,34502) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-239/16/24693,24695
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 1 kwietnia 2016 r. nakazująca Związkowi Wyznaniowemu, przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez spełnienie wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego

DOLiS/DEC-236/16/23877, 23871
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 31 marca 2016 r. o uchylenie decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-58/16/4810,4815) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 2 kwietnia 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-299/15/27199,27204) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-230/16/22886, 22881
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 30 marca 2016 r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji z 26 stycznia 2016 r. (znak: DOLIS/DEC-60/16/4881,4886) oraz poprzedzającej ją decyzji z 23 września 2015 r. (znak: DOLIS/DEC-776/15/86858,86865) oraz umorzenie postępowania w całości.

DOLiS/DEC-233/16/23015,23018
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 30 marca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych Skarżącego przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-227/16/21965,21973
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 25 marca 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie odmowy uaktualnienia danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DESiWM/DEC-220/16
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 23 marca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DIS/DEC- 218/16/19879
Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

Decyzja z 21 marca 2016 r. dotycząca zakresu danych osobowych pozyskiwanych przez operatora telekomunikacyjnego.

DOLiS/DEC-203/16/17376/16, 17378/16
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 14 marca 2016 r. uchylająca decyzję z dnia 13 stycznia 2016 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-11/16 oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 9 października 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-812/15 oraz umarzająca postępowanie w całości.

DESiWM/DEC-199/16
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 marca 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DOLiS/DEC-168/16
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 3 marca 2016 r. o uchyleniu decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie skargi Księdza Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej na decyzję organu w przedmiocie zaniechania obowiązku uaktualnienia danych osobowych zawartych w księdze chrztów przez Księdza Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej

DIS/DEC-170/16/14463
Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 3 marca 2016 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotycząca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465
Straż miejska / Policja, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na starszego posterunkowego policji na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego w otoczeniu osób postronnych

DOLiS/DEC-159/16/12456,12465
Straż miejska / Policja, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego skargi na naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez głośne odczytanie danych skarżącej z dowodu osobistego przez starszego posterunkowego policji w otoczeniu osób postronnych

DOLiS/DEC-162/16/15521, 12553
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 25 lutego 2016 r. uchylająca decyzję z 23 grudnia 2015 r. (znak: DOLiS/DEC-978/15/107780,107786) oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia 6 października 2015r. (znak: DOLiS/DEC-802/15/89882,89890) oraz umorzenie postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-161/16/12550/16, 12552/16
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. uchylająca decyzję z 23 grudnia 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-980/15 oraz poprzedzającą ją decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 stycznia 2015 r. o oznaczeniu DOLiS/DEC-46/15 oraz umarzająca postępowanie w całości.

DOLiS/DEC-161/16/12550/16, 12552/16
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 26 lutego 2016 r. umarzająca postępowanie w sprawie zaniechania uaktualnienia danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DOLiS/DEC-147/16/10590,10591
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

Decyzja z 18 lutego 2016 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na niewypełnienie przez Biuro Informacji Gospodarczej obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych

DIS/DEC-124/16/8641
Spółki, Zgoda,

Decyzja z 10 lutego 2016 r. zmieniająca pkt I decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 września 2015 r. (sygn. DIS/DEC-749/15/83430), w zakresie terminu jej wykonania.

DESiWM/DEC-85/16
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 29 stycznia 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DIS/DEC-92/16/6605
Marketing, Spółki,

Decyzja z 29 stycznia 2016 r. umarzająca postępowanie dotyczące braku swobody w wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

DIS/DEC-55/16/4756
Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 26 stycznia 2016 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 listopada 2015 r. (znak: DIS/DEC-868/15/96118), nakazującą zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

DESiWM/DEC-32/16
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 21 stycznia 2016 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych.

DIS/DEC-4/16/684
Internet, Spółki,

Decyzja z 7 stycznia 2016 r. uchylająca decyzję z 2 października 2015 r. (sygn. DIS/DEC-796/15/89140) w części dotyczącej nakazu zapewnienia w procesie rejestracji w serwisie internetowym możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych odrębnie dla poszczególnych celów przetwarzania, oraz w części dotyczącej nakazu uzupełnienia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora.

DOLiS/DEC-971/15/107373,107392
Internet, Spółki,

DIS/DEC-967/15/106825
Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

Decyzja z 18 grudnia 2015 r. nakazująca operatorowi telekomunikacyjnemu przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie pozyskiwania bez podstawy prawnej, danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi - wykraczających poza zakres wskazany w art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanych w rezultacie dokonywania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość).

DIS/DEC-954/15/105865
Pozyskiwanie danych, Spółki,

Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych poprzez zapewnienie, aby zmiana hasła do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe osób wnioskujących o wydanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia na podstawie przechowywanej przez Spółkę dokumentacji osobowej i płacowej następowała nie rzadziej niż co 30 dni.

DIS/DEC-955/15/105874
Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 15 grudnia 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DIS/DEC/884/15/98497
Banki / Instytucje finansowe, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 13 listopada 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w zakresie nadawania upoważnień osobom dopuszczonym do przetwarzania danych oraz uzupełnienia dokumentacji stanowiącej politykę bezpieczeństwa.

DOLiS/DEC-881/15/97878, 97883
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 10 listopada 2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przetwarzanie danych osobowych skarżącego przez Instytut Statystyki

DIS/DEC-868/15/96118
Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja z 3 listopada 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. zgody, o której mowa w art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

DESiWM/DEC-854/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 27 października 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do podmiotu w Kanadzie ze względu na to, iż Komisja Europejska uznała Kanadę za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w związku z uchwaleniem ustawy o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych (tzw. ustawy PIPEDA)

DESiWM/DEC-850/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 23 października 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-849/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 23 października 2015 r. dotycząca zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych

DIS/DEC-844/15/93183
Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

Decyzja z 21 października 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego zawartych w kopiach dokumentów tożsamości lub innych dokumentów w celu potwierdzenia tożsamości klientów.

DOLiS/DEC-834/15/92221,92224
Obowiązek informacyjny, Placówki służby zdrowia, Spółki, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja z 10 października 2015 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego dopełnienia obowiązku informacyjnego i usunięcia danych skarżącej, udostępnionych na portalu umożliwiającym użytkownikom zamieszczanie informacji, komentarzy i opinii na temat lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej

DOLiS/DEC- 1180/12/72653,72655
Brak Kategorii, Internet,

DIS/DEC- 816/15/90624
Spółki, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 9 października 2015 r. umarzająca postępowanie w przedmiocie niezabezpieczenia danych osobowych użytkowników samochodów.

DIS/DEC-796/15/89140
Internet, Spółki,

Decyzja z 2 października 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zapewnienie w procesie rejestracji w serwisie możliwości wyboru w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych osobowych adresatów przesyłek oraz uzupełnienie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie identyfikatora.

DOLiS/DEC – 795/15/88744,88746
Internet, Spółki,

DESiWM/DEC-766/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 17 września 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DIS/DEC-749/15/83430
Spółki, Zgoda,

Decyzja z 11 września 2015 r. uchylająca decyzję z 15 lipca 2015 r. (sygn. DIS/DEC-594/15/62961) w części dotyczącej terminu wykonania nakazu przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart sportowych bez podstawy prawnej oraz utrzymująca w mocy w pozostałym zakresie.

DOLiS/DEC-720/15/80720, 80724
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-708/15/79078,79085
Mieszkalnictwo, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-691/15/77732,77739
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 25 sierpnia 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na na przetwarzanie nieaktulanych danych osobowych Skarżącego przez proboszcza parafii

DESiWM/DEC-690/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 25 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DOLiS/DEC- 635/15/70012,70022
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 31 lipca 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie zaniechania przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej sprostowania danych osobowych Skarżącego poprzez zamieszczenie w księdze chrztu adnotacji o wystąpieniu z Kościoła

DOLiS/DEC–634/15/69221,69226
Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja z 30 lipca 2016 r. nakazująca portalowi udostępnienie osobie wnioskującej numerów IP urządzeń wskazanych użytkowników serwisu internetowego na potrzeby wytoczenia powództwa cywilnego

DIS/DEC-622/15/67982
Operator telekomunikacyjny, Zgoda,

Decyzja utrzymująca w mocy decyzję nakazującą zapewnienie osobom fizycznym zawierającym ze Spółką umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych – za pośrednictwem internetowego oraz telefonicznego kanału sprzedaży – swobody (opcjonalności) w kwestii wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych widniejących w dowodzie osobistym, a wykraczających poza zakres określony w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

DOLiS/DEC-611/15/66712, 66728
Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-616/15/66979
Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 24 lipca 2015 r. nakazująco - umarzająca dotycząca zabezpieczania danych osobowych przez szpital

DESiWM/DEC-614/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 24 lipca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DIS/DEC-594/15/62961
Powierzenie przetwarzania, Spółki, Zgoda,

DIS/DEC-594/15/62961
Spółki, Zgoda,

Decyzja z 15 lipca 2015 r. nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart sportowych bez podstawy prawnej, tj. bez zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

DIS/DEC- 593/15/62551
Internet, Spółki,

Decyzja z 14 lipca 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień dotyczących przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego, którzy złożone zamówienia anulowali przed ich realizacją

DOLiS/DEC-522/15/50741,50747
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 23 czerwca 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na zaniechanie sprostowania danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DIS/DEC/467/15/45251
Samorząd, Zgoda,

Decyzja z 9 czerwca 2015 r. nakazująca modyfikację klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej.

DESiWM/DEC-469/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 9 czerwca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DESiWM/DEC-459/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 2 czerwca 2015 r. zatwierdzająca wiążące reguły korporacyjne

DIS/DEC-441/15/41273
Pozyskiwanie danych, Spółki,

Decyzja z 26 maja 2015 r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych poprzez zaprzestanie przetwarzania numerów PESEL oraz usunięcie ww. numerów pozyskanych w celu ewidencji osób wchodzących do budynków Spółki oraz z nich wychodzących.

DOLiS/DEC-328/15/30939,30945
Brak Kategorii, Marketing,

DOLiS/DEC-110/10/3760, 3762
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DIS/DEC-302/15/27465
Adekwatność danych, Powierzenie przetwarzania, Spółki, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 3 kwietnia 2015 r. nakazująca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. bez zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a także zaprzestanie pozyskiwania od osób zatrudnionych informacji o wzroście w cm i kolorze oczu, oraz nakazująca zmodyfikowanie systemu informatycznego

DOLIS/DEC-157/15/13301/15,13306/15
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC -158/15/13321/15,13329/15
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC- 196/15/16207/15/16223/15
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC- 844/14/66611,66613
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC-1168/14/99040,99054
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC-872/14/68826,68827
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLIS/DEC-799/14/62880,62893
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-376/14/29499, 29504
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-915/14/72848, 72866
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-899/14/71801,71804
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-83/15/9211,9218/15
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-171/14/14199,14202
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-5/14/943,948
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1075/14/87857,87863
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-688/14/55997,56005
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-699/14/56934,56938
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-561/14/45654,45659
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-560/14/45187,45225
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-169/14/14168,14171
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-747/14/58977,58978
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-129/14/12333,12335
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-120/14/11118,11123
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-273/14/21923,21928
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-284/14/22933,22937
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-23/14/3799,3805
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-2/14/654,661
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-418/14/33511,33504/14
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-55/15/7003,7005/15
Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-176/15/14309, 14318, 14324
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-866/13/54672
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-673/13/38829,38834,38838
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 865/13/54646,54658
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1113/13/69461,69463,69468,69471
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-453/13/24344,24346
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-532/13/30342,30343,30345
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-792/13/48031,48036
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-1254/13/82695,82699
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1197/13/76732,76742
Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/161/15/13409,13410
Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DESiWM/DEC-108/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 13 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie dotyczące wyrażenia zgody na przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DESiWM/DEC-95/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 12 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do państwa trzeciego ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DOLiS/DEC-89/15/10209,10211,10212
Internet, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-76/15/8797, 8802
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-81/15/8974,8981
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-80/15/8957,8963
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 5 lutego 2015 r. nakazująca Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej naniesienie w księdze chrztów adnotacji o wystąpieniu Skarżącego z Kościoła Katolickiego

DOLiS/DEC-79/15/8911,8917
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

Decyzja z 5 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez Proboszcza Parafii

DESiWM/DEC-69/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 4 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DIS/DEC-71/15/8533
Spółki, Zgoda,

Decyzja z 4 lutego 2015 r. utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję nakazującą zaprzestanie przetwarzania bez podstawy prawnej danych biometrycznych klientów spółki prowadzącej kluby sportowe

DESiWM/DEC-65/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 3 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie udzielenia zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich ze względu na zastosowanie przez administratora standardowych klauzul umownych

DESiWM/DEC-62/15
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 3 lutego 2015 r. umarzająca postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na przekazywanie danych do państw trzecich ze względu na zastosowanie standardowych klauzul umownych

DOLiS/DEC- 54/15/6761,6762
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-51/15/6675,6680
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/48/15/6615,6623,6627
Banki / Instytucje finansowe, Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC – 45/15/6068
Spółki, Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-46/15/6092,6098
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-41/15/5125, 5127
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-518/12/35676,35685
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/204/12/15683,15685,15686
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC -96/12/7028,7029,7031,7034
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-66_12_5030_5034
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-403/13/22054,22041
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS-DEC/429/14/34658,34672
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-637/14/50772,50775
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS-DEC-952/14/76176,76234
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1215/14/102796,102802,102807
Mieszkalnictwo, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 1212/14
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DESiWM/DEC-1207/14
Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki,

Decyzja z 22 grudnia 2014 r. wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do Republiki Indii

DOLiS/DEC-1202/14/100586,100592
Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1199/14/100526, 100542
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1200/14/100573,100578
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1171/14/99045,99052
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1167/14/98987, 98993
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS-DEC-42/14/5506,5513
Obowiązek informacyjny, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 1125/14/93516,93518
Obowiązek informacyjny, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 1126/14
Internet, Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-1109/14/91000,91010
Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-1083/14/88871,88873,88875,88879,88880,88883
Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DIS/DEC-1077/14/87970
Przewoźnik, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-1053/14/87372,87386,87395
Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 6 listopada 2014 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego w sprawie udostępnienia jego danych osobowych przez uczestniczącą w przetargu spółkę burmistrzowi

DIS/DEC-1073/14/87535 dot. DIS-K-421/96/14
Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC – 1045/14
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-964/14/77489
Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-1029/14/85027 dot. DIS-K-421/66/14
Obowiązek informacyjny, Publikacja danych, Szkoły, Zabezpieczenie danych, Zgoda,

DOLiS/DEC-1031/14/85029,85030
Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1022/14/84106 dot. DIS-K-421/45/14
Internet, Obowiązek informacyjny, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-1012/14/82855 dot. DIS-K-421/15/14
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC – 1010/14/82451,82455,82459
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1115/13/69420
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-977/14/79332,79334
Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC -961/14/77360,77361
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-948/14/76261, 76276
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-930/14/74080,74083
Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-917/14/73257,73259,73260
Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych, Udostępnienie danych,

DOLiS-DEC-914/14/72833,72876
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-916/14/72987
Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Szkoły, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-905/14/72202,72204
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-908/14/72365,72366
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-902/14/72294,72297
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-906/14/72350,72351
Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-898/14/71776, 71785
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-897/14/71573,71575
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-895/14/71106,71107
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-886/14
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. dotycząca umorzenia postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych do podmiotów z siedzibą w EOG, a także do Kanady i Nowej Zelandii, w odniesieniu do których Komisja Europejska przyjęła decyzje o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim.

DESiWM/DEC-891/14
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-892/14
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-893/14
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 10 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DOLiS/DEC-888/14/70766,70768
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DESiWM/DEC-883/14
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Panamie i Malezji.

DESiWM/DEC-884/14
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Australii, Japonii, na Filipinach, w Indiach i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-885/14
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 września 2014 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców z siedzibą w Australii, Japonii, na Filipinach, w Indiach i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DIS/DEC-887/14/70735
Adekwatność danych, Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-881/14/70361,70362
Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-842/14/66511,66518
Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-835/14/65507, 65512
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-832/14/65059,65061
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DESiWM/DEC-826/14
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 20 sierpnia 2014 r. dotycząca umorzenia postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych do podmiotów z siedzibą w EOG, a także do Kanady i Nowej Zelandii, w odniesieniu do których Komisja Europejska przyjęła decyzje o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim.

DOLiS/DEC-824/14/64872, 64878
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-821/14/64457 dot. DIS-K-421/38/14
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-809/14/63479,63480
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-797/14/62554
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-789/14/61757,61758,61760
Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-791/14/61884,61869
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-782/14/61342,61347
Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-773/14/61068,61070,61071
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Pozyskiwanie danych, Spółki,

DOLiS/DEC–770/14/60757,60759,60760
Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC – 754/14/59397,59399
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-740/14/58885,58888
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-710/14/58506,58507
Postępowanie administracyjne, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-707/57900/14 dot. DIS-K-421/173/13
Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-701/14/67355,67356
Pozyskiwanie danych, Spółki,

DOLiS/DEC-692/14/56443,56444
Operator telekomunikacyjny, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-690/14/56277,56050
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-684/14/55648,55649
Marketing, Spółki, Wierzytelności,

DIS/DEC-677/14/55366
Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-678/55376/14
Operator telekomunikacyjny, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC – 674/14
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-663/14/52988,52992
Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DIS/DEC-651/14/51228 dot. DIS-K-421/39/14
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zabezpieczenie danych,

DOLiS-DEC-604/14/50803,50811
Postępowanie administracyjne, Pracodawca,

DOLiS/DEC-599/14
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-600/14/48641
Obowiązek informacyjny, Samorząd,

Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca zmodyfikowanie i uzupełnienie obowiązku informacyjnego na wnioskach w wydanie karty miejskiej oraz zaprzestania przekazywania danych osobowych osób ubiegających się o zniżki do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tych zniżek.

DIS/DEC-600/14/48641
Obowiązek informacyjny, Samorząd,

Decyzja z 26 czerwca 2014 r. nakazująca modyfikację klauzuli obowiązku informacyjnego zamieszczanej na formularzu wniosku o wydanie karty miejskiej oraz zaprzestanie przekazywania danych osób starających się o zniżkę do Ministerstwa Finansów w celu weryfikacji uprawnień do tej zniżki

DIS/DEC-577/14/47158
Operator telekomunikacyjny, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-563/14/45778,45779
Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-519/14/42531,42532
Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-515/14/41902,41905
Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-514/14
Marketing, Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-501/14/40357,40358
Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 573/13/32289,32293
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-494/14/39655,39681
Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-457/14
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-456/14/36295
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DIS/DEC-446/14/35683 dot. DIS-K-421/13/14
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC – 432/14/34707,34709
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-433/14/34720,34722,34725
Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-426/14/33126,33128
Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC – 415/14/33136,33118
Brak Kategorii, Dane wrażliwe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-407/14/32990,32995
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-409/14/33028,33031
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC – 414/14
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-380/14/29637,29643
Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-373/14
Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-374/14/29069,29070
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-369/14/28733,28734
Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-368/14/28770,28772
Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-359/14/28099,28102,28105
Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-343/14/27072,27081
Internet, Samorząd,

DOLiS/DEC – 345/14
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-327/14
Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

Doli S/DEC-297/14/24313,24317,24319
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-298/14
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-158/13/9658
Brak Kategorii, Informacja publiczna, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-879/13/54787
Brak Kategorii, Fundacje / Stowarzyszenia, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Zgoda,

DOLiS/DEC-259/14/20661,20664
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-260/14/20677,20679,20682
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-231/14
Mieszkalnictwo, Pozyskiwanie danych, Publikacja danych,

DIS/DEC-230/14/19293 dot. DIS-K-421/138/13
Obowiązek informacyjny, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-206/14/18462,18463
Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-207/14/18471,18473
Dane wrażliwe, Szkoły,

DOLiS/DEc-181/14
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-182/14/15457,15462
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-179/14/15050,15057
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-176/14/14716,14718
Pozyskiwanie danych, Straż miejska / Policja,

DIS/DEC-161/14/13783 dot. DIS-K-421/135/13
Dane wrażliwe, Fundacje / Stowarzyszenia, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-130/14/12343,12347
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-128/14/12331,12332
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-124/14/11450
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-95/14/9530
Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC – 96/14
Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-93/14/9506,9513
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-68/14
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-69/14/8182,8188
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-59/14
Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-43/14/6215,6227
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-39/14/5475,5481,5485
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-29/14/4715,4717
Publikacja danych, Spółki,

DOLiS/DEC-24/14/4152,4153
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-23/14
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-14/14
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-9/14
Internet, Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-1345/13/86415
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-1209/13/77126,77127,77128
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1358/13/87332,87334
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1255/13/82700,82703
Brak Kategorii, Internet,

DESiWM/DEC-1249/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1250/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1251/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1252/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DESiWM/DEC-1248/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 9 grudnia 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC- 1246/13/81731
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-1245/13/81713,81716,81719,81721,81726
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1183/13
Brak Kategorii, Obowiązek informacyjny,

DIS/DEC-1179/13/75064
Dane wrażliwe, Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-1173/13/74067,74074,74077,74082
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-1172/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 7 listopada 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-1155/13/72531,72535,72537,72539
Samorząd, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-1136/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 29 października 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców mających siedziby w 49 państwach trzecich, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DESiWM/DEC-1137/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 29 października 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych klauzul umownych, do odbiorców mających siedziby w 49 państwach trzecich, wymienionych w załączniku 1.

DOLiS/DEC-1127/13/71051
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-1122/13/70171,70174
Dane wrażliwe, Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1085/13/66500,66502,66507
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-1086/13/66509
Dane wrażliwe, Obowiązek informacyjny, Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-1082/13/65715
Adekwatność danych, Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1083/13
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1057/13/63967
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1053/13/63541,63543
Postępowanie administracyjne, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1056/13/63947,63953
Media, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1045/13/63202,63208
Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1047/13/63525,63526,63529
Pozyskiwanie danych, Samorząd,

DOLiS/DEC-1042/13/63036,63038
Brak Kategorii, Spółki,

DOLiS/DEC-1034/13/62228,62232
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1026/13
Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Szkoły, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-997/13/61110
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-975/13/59306,59308
Pozyskiwanie danych, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-976/13/59330,59331,59327
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-983/13/60294,60298
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-966/13/58976
Powierzenie przetwarzania, Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-932/13/57589,57593,57596,59622
Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-923/13/57016,57017
Internet, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-907/13/56546,56547
Obowiązek informacyjny, Spółki,

DESiWM/DEC-902/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 3 września 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do odbiorców posiadających siedzibę na Gibraltarze, w Boliwatach Guernsey oraz Jersey, we Wschodniej Republice Urugwaju, w Republice Argentyńskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie wielostronnej umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do pozostałych odbiorców w państwach trzecich, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DESiWM/DEC-903/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 3 września 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazywania danych do odbiorców posiadających siedzibę na Gibraltarze, w Boliwatach Guernsey oraz Jersey, we Wschodniej Republice Urugwaju, w Republice Argentyńskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie wielostronnej umowy o przekazywaniu danych wewnątrz grupy. W pozostałym zakresie decyzja o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do pozostałych odbiorców w państwach trzecich, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

DOLiS/DEC-906/13/56409,56413
Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-880/13
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-884/13/55242, dot. DIS-K-421/60/13
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-866/13
Informacja publiczna, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-867/13
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-865/13
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-863/13/54044,54052
Informacja publiczna, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-859/13
Banki / Instytucje finansowe, Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 856/13/53134,53136,53137,53138
Banki / Instytucje finansowe, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-842/13/50914,50916
Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 833/13/50147,50148
Spółki, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-829/13/49870,49872
Operator telekomunikacyjny, Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-830/13/49901,49916,49947,49953
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-813/13/49300,49301,49302,49303
Internet, Pracodawca, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-793/13
Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-790/13/48011,48016,48018
Postępowanie administracyjne, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-794/13
Dane wrażliwe, Szkoły,

DIS/DEC-811/13/48808
Fundacje / Stowarzyszenia, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-780/13
Informacja publiczna, Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-777/13/47061,47062
Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-779/13/47202,47210
Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-769/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 19 lipca 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-762/13
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 751/13/45698,45701
Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-752/13
Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC-742/13
Informacja publiczna, Samorząd,

DOLiS/DEC- 741/13
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-737/13
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-734/13/44135,44141
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-732/13
Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-723/13/43442
Operator telekomunikacyjny, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-727/13/43820,43822
Internet, Spółki,

DIS/DEC-722/13/42803
Spółki, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 5 lipca 2013 r. nakazująca spółce zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia w systemie informatycznym oraz wobec danych osobowych wprowadzanych w procesie rejestracji konta w tym systemie, a w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie

DOLiS/DEC- 721/13
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-709/13
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-711/13
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-710/13
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-707/13/41793,41795
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-708/13/41776,41780
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-705/13/41852,41854
Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-692/13/40956,40963
Informacja publiczna, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-694/13/40965,40972
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 696/13/41015,41026
Marketing, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-695/13/40985,40995
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-688/13/40460,40468
Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-690/13/40494,40507
Pozyskiwanie danych, Szkoły,

DOLiS/DEC-605/14/48831,48836
Kościoły / Związki wyznaniowe, Postępowanie administracyjne,

DOLiS/DEC-676/13/39838,39841
Postępowanie administracyjne, Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-677/13/39855,39856
Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-678/13/39869,39871
Spółki, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-689/13/40618
Fundacje / Stowarzyszenia, Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Zgoda,

DOLiS/DEC-674/13/39142,39150
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 662/13
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC - 660/13/38808,38809
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Postępowanie sądowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-661/13/38812,38813
Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-673/13
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-659/13/38804,38805
Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-673/13
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-662/13/38842,38846,38848,38850
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-647/13
Dane wrażliwe, Obowiązek informacyjny, Placówki służby zdrowia, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-646/13/38491,38499,38505
Ubezpieczyciel, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-645/13
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-655/13/38618,38628,38668
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-648/13/38639,38657
Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 638/13
Brak Kategorii, Media, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-641/13/38197,38207,38213,38219,38225
Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC-643/13/38187,38188
Banki / Instytucje finansowe, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-640/13
Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-625/13/37430,37431
Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

DIS-DEC-628/13/37521
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS-DEC-628/13/37521
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-620/13
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 621/13
Brak Kategorii, Media, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-622/13/37205,37218
Mieszkalnictwo, Postępowanie administracyjne, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-615/13
Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-611/13/35853,35854
Fundacje / Stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-612/13/35857,35859
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-612/13/35857,35859
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC - 614/13
Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-609/13
Sądy / Prokuratura, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-595/13/33662,33665,33668
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-585/13
Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 593/13
Adekwatność danych, Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 586/13
Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-588/13
Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC- 587/13
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-592/13/33390,33395
Pozyskiwanie danych, Pracodawca, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-570/13/32271,32276,32280,32284
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-594/13/33495,33503
Obowiązek informacyjny, Powierzenie przetwarzania, Przekazywanie danych do państwa trzeciego, Spółki, Udostępnienie danych,

Decyzja z dnia 27 maja 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

DOLiS/DEC-571/13/32247,32248
Banki / Instytucje finansowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-572/13/32255,32259
Internet, Publikacja danych, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-574/13
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-569/13/32063,32065,32068
Brak Kategorii, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-560/13/31602,31603
Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-564/13
Dane wrażliwe, Postępowanie sądowe, Spółki, Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-549/13/30891,30894,30895,30897,30901
Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-551/13/30943,30945,30953
Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-533/13/30374,30376
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-534/13/30375,30377
Obowiązek informacyjny, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-531/13/30288,30290
Spółki, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-532/13
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-528/13
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-526/13/29874,29875
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC - 529/13
Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-524/13
Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-525/13
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-518/13/29070,29073
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-511/13/28630,28632
Internet, Samorząd,

DOLiS/DEC -520/13/29452,29456
Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-519/13/29101,29106
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-518/13
Internet, Publikacja danych, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-509/13/28056,28060,28062
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-510/13/28067,28069
Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-508/13/27520,27521
Internet, Spółki, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-506/13/27373,27376,27378
Mieszkalnictwo, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-507/13/27382,27385,27387
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 493/13/26761,26768
Pracodawca, Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-490/13/26735,26745,26753
Dane wrażliwe, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-491/13/26759,26764,26773
Dane wrażliwe, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-494/13/26812,26814
Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Spółki,

DOLiS/DEC-490/13/26735,26745,26753
Placówki służby zdrowia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-491/13/26759,26764,26773
Placówki służby zdrowia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-486/13/26479,26481
Publikacja danych, Samorząd,

DOLiS/DEC- 495/13
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-503/13
Informacja publiczna, Publikacja danych, Samorząd,

DOLiS/DEC-502/13
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-487/13/26523,26547
Internet, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC-483/13/26104,26105
Mieszkalnictwo, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-482/13/25946,25956
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-484/13/26003,26006
Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 470/13/
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 469/13
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-475/13/25648,25652
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-468/13/25536,25546
Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-471/13/25604,25608,25616
Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC-472/13/25610,25615,25618,25620,25622
Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC-473/13/25632,25635
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-474/13/25642,25645
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-467/13/25573,25575
Spółki, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-465/13
Dane wrażliwe, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-466/13/25202,25203
Publikacja danych, Samorząd,

DOLiS/DEC-464/13/24777,24790
Brak Kategorii, Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

DIS/DEC-476/13/25662
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-452/13
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-451/13/24342,24343
Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-456/13/24353,24356,28871
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC - 462/13
Postępowanie administracyjne, Pracodawca, Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-457/13/24351,24364,24361
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-454/13
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-437/13/23969,23971
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych, Spółki,

DOLiS/DEC-436/13/23569,23570
Adekwatność danych, Banki / Instytucje finansowe,

DOLiS/DEC-443/13/23990/23992,23994,23995,23997,23999
Fundacje / Stowarzyszenia, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-407/13/22129,22133,22138,22143
Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC - 403/13
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 404/13
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-397/13/22051,22052,22053,22056
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-400/13/22042,22043
Mieszkalnictwo, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-401/13/22046,22047
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-402/13/22068, 22069
Brak Kategorii, Spółki,

DOLiS/DEC-385/13/21071,21074
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-388/13/21087,21090,21093,21094,21095
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC - 389/13
Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-390/13
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-386/13/21073,21086
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-387/13/21078,21080
Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-383/13/20831,20836,20840,20846,20848,20852
Pracodawca, Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

DOLiS/DEC-369/13/20180,20186,20187
Brak Kategorii, Media, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-377/13/20496,20509
Adekwatność danych, Informacja publiczna, Internet, Publikacja danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-366/13/19825,19828
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-363/13/19464,19466,19467,19468
Ubezpieczyciel, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-364/13/19780,19781
Obowiązek informacyjny, Samorząd,

DOLiS/DEC-346/13/19044,19056
Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-347/13/19060,19061,19063,19065
Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-356/13/19214,19219
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 348/13
Banki / Instytucje finansowe, Zgoda,

DOLiS/DEC-358/13/19279,19286
Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-367/13
Pracodawca, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-345/13/18429,18432
Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-319/13/17729,17739
Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC- 308/13/17397,17400,17401
Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-183/12
Marketing, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-312/13/17473,17475,17476
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-310/13/17469,17470
Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC-311/13/17471,17472
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-316/13
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 305/13/17031,17032,17033
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-307/13/17041,17045,17047
Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-298/13/16735,16736
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-304/13,16789,16792,16800,16809,16816
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-302/13/16776,16779,16783,16785,16787
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-314/13/17450, 17451, 17452, 17457
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-301/13/16782,16778
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-309/13/17459,17460,17463
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-300/13
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-290/13/16042,16044
Adekwatność danych, Spółki,

DOLiS/DEC-491/13
Obowiązek informacyjny, Spółki,

DIS/DEC-288/13/15874
Obowiązek informacyjny, Spółki,

DESiWM/DEC-278/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 8 marca 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-273/13/14928,14930,14934
Przewoźnik, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 293/13
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-267/13/14662,14665,14666
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-264/13/14321,14325
Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-255/13/13361,13368
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-250/13/13149,13152
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-251/13/13155,13157
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-252/13/13168,13170
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-229/13/12622,12628,12637,12647,12655,12672,12687,12701
Obowiązek informacyjny, Pozyskiwanie danych, Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-230/13/12740,12746
Obowiązek informacyjny, Pracodawca,

DOLiS/DEC – 235/13/12863,12865,12866
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-233/13/12772,12839
Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 231/13
Internet, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-253/13
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-223/13
Brak Kategorii, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-208/13/11209,11210
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-222/13/12344,12357
Brak Kategorii, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-210/13/11309,11310
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-211/13/11391,11396
Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DESiWM-215/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 22 lutego 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-198/13/10957,10963,10969
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Spółki, Udostępnienie danych, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-200/13/10990,10994
Fundacje / Stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-199/13
Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-194/13/10618,10620
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-196/13/10633,10637
Mieszkalnictwo, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC-187/13/10215,10218
Przewoźnik, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-180/13/10093, 10096, 10100
Operator telewizji kablowej, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-185/13/10159, 10162
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-186/13
Brak Kategorii, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-184/13
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-171/13/9742,9744
Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-168/13/9710,9714
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-159/13/9679,9693,9695,9697
Adekwatność danych, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC-157/13/9464,9473,9476
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-155/13
Internet, Mieszkalnictwo, Powierzenie przetwarzania, Pozyskiwanie danych, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-181/13/10107, 10110
Pozyskiwanie danych, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC-182/13
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-160/9694/13
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 15 lutego 2013 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie przyjętych rozwiązań umownych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-147/13/8798,8801,8805
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-143/13
Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC-145/13/8749,8768
Internet, Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

Decyzja z 13 lutego 2013 r. nakazująca udostępnienie danych osobowych.

DOLiS/DEC - 144/13
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-145/13/8765, 8768, 8746, 8749
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 133/13
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-139/13/8428,8430
Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC-114137941,7943
Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-156/13/9453,9462,9467
Samorząd, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-120/13/8350, 8355
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-113/13/7918,7927
Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 119/13
Postępowanie sądowe, Straż miejska / Policja,

DESiWM/DEC-125/13/8372
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 11 lutego 2013 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich.

DOLiS/DEC-134/13/8415,8418,8423,8425
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-105/13/7303,7305
Dane wrażliwe, Samorząd,

DOLiS/DEC-109/13/7422,7433,7436
Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DOLiS/DEC-108/13/7405,7408
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC -110/13
Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-104/13/7315,7320,7323
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-106/13/7399,7391,7389
Brak Kategorii, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC-107/13/7413,7424
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-101/13/7089,7091
Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-102/13/7115,7122
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-102/13/7115,7122
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-99/13/7315,7320,7323
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-103/13/7197,7202,7205
Media, Operator telewizji kablowej,

DOLiS/DEC – 100/13
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-94/13/6735,6740,6749,6756
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-95/13/6766,6774
Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-96/13
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-97/13
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-88/13
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC – 100/13
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-87/13/5963,5972,5976
Obowiązek informacyjny, Ubezpieczyciel,

DOLiS/DEC-84/13/5930,5937
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-82/13
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-80/13
Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-83/13/5923,5926,5928,5931
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC-78/13/5715,5721
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-79/13/5730,5731,5732,5735,5737
Postępowanie administracyjne, Sądy / Prokuratura, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-81/13/5885,5886,5887,5889
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 86/13
Operator telekomunikacyjny, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-72/13/4983,4987,4988,4989
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-73/13/4993,5005
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-68/13/4357/13
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-70/13
Dane wrażliwe, Placówki służby zdrowia, Postępowanie sądowe, Udostępnienie danych, Zdrowie,

DOLiS/DEC-69/13/4405,4415
Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-71/13/4394,4396
Obowiązek informacyjny, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-65/13/4299,4300,4301
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-66/13/4311,4316,4319
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-67/13/4324,4325,4327,4328
Obowiązek informacyjny, Samorząd, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC-48/13/3701,3702,3703
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-51/13
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-57/13/3916
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 22 stycznia 2013 r. o umorzeniu postępowania w zakresie przekazania danych osobowych na podstawie zastosowania umowy opartej na standardowych klauzulach umownych, do odbiorców w Państwie Izrael oraz w Nowej Zelandii. W pozostałym zakresie decyzja wyrażająca zgodę na przekazanie danych osobowych do odbiorców w pozostałych państwach trzecich, wskazanych we wniosku.

DOLiS/DEC-46/13
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-47/13
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-42/13/3445,3446
Brak Kategorii, Marketing,

DOLiS/DEC-43/13/3450,3451
Marketing, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC-41/13
Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-55/13/3819,3823,3824,3828,3840
Dane wrażliwe, Pracodawca, Udostępnienie danych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

DOLiS/DEC-56/13/3855,3857,3859
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-49/13/3720,3721,3722,3723,3724
Postępowanie administracyjne, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC-50/13/3732,3734,3736
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-40/13/3186,3188,3192,3196
Marketing, Placówki służby zdrowia,

DOLiS/DEC-53/13
Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-44/13/3443
Marketing, Obowiązek informacyjny, Spółki, Zgoda,

DOLiS/DEC- 34/13
Marketing, Ubezpieczyciel,

DOLiS/DEC-33/13/2794,2796
Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-37/13/2905,2907,2900,2895
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-29/13/1981,1982
Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC-27/13/1703,1704
Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-26/13
Brak Kategorii, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-23/13/1598,1605,1607
Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-22/13/1537,1540
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-16/13
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-18/13/1245,1248
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-17/13
Kontrola osób, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC – 15/13
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-10/13/432,438,443
Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC-3/13/157
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC-1/13
Brak Kategorii, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC-4/13
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-2/13/73
Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Udostępnienie danych,

DESiWM/DEC-1286/78465/12
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 31 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-1287/78466/12
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 31 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-1276/78213/12
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1275/48200/12
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1282/12/78298
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1281/78303/12
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 28 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1272/12/78196
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1273/12/78191
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DESiWM/DEC-1274/78182/12
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych do odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, względem których zastosowanie mają wiążące reguły korporacyjne.

DOLiS/DEC-1243/12
Spółki, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1031/11
Fundacje / Stowarzyszenia,

DOLiS/DEC-1161/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-1087/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-1086/12
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-1080/12/68012,68019
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC-1061/12/66562,66564
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-1060/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-1044/12/64888,64893
Pozyskiwanie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-1019/12/63816,63823
Obowiązek informacyjny, Spółki, Wierzytelności,

DESiWM-945/60097/12
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 4 października 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę w Republice Indii.

DOLiS/DEC-949/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 923/12/58806,58808, 58811
Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC- 924/12/58792, 58791
Brak Kategorii, Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC- 925/12/58793, 58794, 58796
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 926/12/58839, 58845
Dane wrażliwe, Pracodawca, Szkoły,

DOLiS/DEC- 927/12/58804, 58807, 58809
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny,

DOLiS/DEC- 928/12/58815, 58823, 58829
Brak Kategorii, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC- 929/12/58810, 58813
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 930/12/58881, 58884
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 931/12/58876, 58880, 58882
Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 932/12/58895, 58896
Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 911/12/58456,58468
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 912/12/58578,58581
Internet, Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC- 913/12/58573,58575
Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 914/12/58599,58606,58609,58612
Samorząd, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 917/12/58720
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 916/12/58722
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 918/12/58718
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 921/12/58715
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 922/12/58714
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 920/12/58716
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 919/12/58717
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 910/12/58221, 58239, 58243
Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 903/12/57941,57948
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 906/12/57980,57981
Spółki, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 907/12/58065,58071
Kościoły / Związki wyznaniowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 908/12/57995,58004
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 909/12/58033,58036
Brak Kategorii, Internet,

DRZDO/DEC- 902/12/57958
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 905/12/57951
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 904/12/57955
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 897/12/57549,57550
Brak Kategorii, Dane wrażliwe,

DOLiS/DEC- 900/12
Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC- 898/12
Informacja publiczna, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 899/12
Pozyskiwanie danych, Pracodawca,

DOLiS/DEC-898/12/57564
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC/896/12/57345
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 885/12/57085 dot. DRZDO/401/ 4360/12/BB
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 890/12/57093
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 889/12/57091
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 888/12/57090 dot. DRZDO/401/ 14403/11/ER
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 892/12/57099
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 895/12/57102
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 891/12/57095
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 893/12/57100
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 883/12/56856,56858 dot. DOLiS-440- 84/12/T˝/II
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-880/12/56754,56758
Brak Kategorii, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 882/12/56818,56824
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 877/12/56498,56501
Brak Kategorii, Marketing,

DOLiS/DEC- 879/12/56558,56560
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 878/12/56502,56503
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 872/12/56440
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 874/12/56444
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 875/12/56447
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 876/12/56449
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 871/12/56105,56110
Mieszkalnictwo, Postępowanie sądowe,

DOLiS/DEC- 868/12/56023,56028,56030
Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DOLiS/DEC- 869/12/56024,56025,56027
Fundacje / Stowarzyszenia, Internet,

DOLiS/DEC- 865/12/55801/555802,55803,55804
Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 866/12/55808,558111
Marketing, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 863/12/55786,55787
Internet, Spółki,

DRZDO/DEC- 862/12/55741
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 864/12/55792,55796
Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 851/12/55481,55482
Banki / Instytucje finansowe, Brak Kategorii,

DOLiS/DEC- 853/12/554543,55548
Dane wrażliwe, Samorząd,

DRZDO/DEC- 859/12/55594
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 854/12/55587
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 855/12/555589
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 858/12/55593
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 856/12/55591
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 857/12/55592
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 860/12/55596
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 848/12/55256, 55258,55260,55261
Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania,

DOLiS/DEC- 849/12/55351,55356,55358
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-850/12/55452
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-844/12/54894,54895,54897
Internet, Publikacja danych, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 845/12/54906,54909
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DRZDO/DEC- 843/12/54863
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 842/12/654865
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 841/12/54867
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 840/12/54869
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 838/12/54651, 54659, 54666
Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 839/12/54674, 54675
Brak Kategorii, Internet,

DRZDO/DEC- 835/12/54040
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 836/12/54041
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 827/12/53828, 53832
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 828/12/53823, 53827, 53830, 53833
Szkoły, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 829/12/53834, 53835, 53836
Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 823/12/53816, 53817 dot. DOLiS-440- 464/12/MKR/I
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 831/12/53860, 53864
Pracodawca, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 830/12/53853, 53855, 53857
Samorząd, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 832/12/53856, 53861, 53863
Dane wrażliwe, Sądy / Prokuratura, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 833/12/53875, 53882, 53886
Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 834/12/53897, 53901, 53906
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 837/12/54151, 54154, 54158, 54162, 54168, 54172, 54175, 54181
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC-810/12/53087
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-812/12/53084
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-813/12/53166
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-814/12/53165
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-815/12/53163
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 801/12/52640
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO-/DEC/802/12/52638
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 803/12/52637
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 806/12/52633
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 807/12/52632
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 794/12/52088,52092
Dane wrażliwe, Fundacje / Stowarzyszenia, Internet, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 789/12/51608
Brak Kategorii, Zgoda,

Decyzja z 23 sierpnia 2012 r. umarzająca postępowanie w sprawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

DOLiS/DEC- 790/12/51593,51597
Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 788/12/51559,51562
Banki / Instytucje finansowe, Obowiązek informacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 784/12/51085,51091
Brak Kategorii, Publikacja danych, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 776/12/50427,50441
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 778/12/50440,50445
Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 779/12/50553,50557
Mieszkalnictwo, Publikacja danych,

DRZDO/DEC- 769/12/50113
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 770/12/50115
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 755/12/49759
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 760/12/49943,49941
Internet, Spółki,

DOLiS/DEC- 761/12/49964,49967
Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC- 762/12/50019,50020
Brak Kategorii, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 763/12/50028,50030
Brak Kategorii, Operator telekomunikacyjny,

DRZDO/DEC- 757/12/49765
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 748/12/49032
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 749/12/49104,49117,49112
Samorząd, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-745/12/48866˙˙
Brak Kategorii, Spółki,

DIS/DEC-744/12
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zabezpieczenie danych, Zgoda,

DOLiS/DEC- 747/12/48851,48858
Banki / Instytucje finansowe, Internet,

DRZDO/DEC-739/12/48204
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 741/12/48408,48428
Brak Kategorii, Internet,

DRZDO/DEC-737/12/48201
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-738/12/48202
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-740/12/48205
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-732/12/48081, 48082
Publikacja danych, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-734/12/48084, 48094
Internet, Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-735/12/48107, 48112
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC-719/12/47459
Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC-696/12/47057 dot. DRZDO/401/ 5873/09/BB
Brak Kategorii, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-695/12/47056
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-691/12/46608
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 678/12/45453
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

Decyzja z 24 lipca 2012 r. w sprawie wykreślenia zbioru danych zgłoszonego przez gminę z ogólnokrajowego jawnego rejestru zbiorów danych osobowych ze względu na zaprzestanie przetwarzania danych

DRZDO/DEC- 676/12/45451
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 680/12/45457
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 679/12/45455
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-666/12/44261
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-667/12/44262
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-668/12/44263
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-649/12/
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC-658/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC- 642/12/42918 dot. DRZDO-401- 2782/08/.BB
Brak Kategorii, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 626/12/42889
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 627/12/42891
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 628/12/42892
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 629/12/42894
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 630/12/42895
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 639/12/42913
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 625/12/42885
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 641/12/42916
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 624/12/42882
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 640/12/422915
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 636/12/42906
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 617/12
Banki / Instytucje finansowe, Powierzenie przetwarzania,

DRZDO/DEC- 604/12/41294
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-602/12/40682
Brak Kategorii, Spółki,

DRZDO/DEC-59612/40690
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-598/12/40685
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-599/12/40683
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 595/12
Publikacja danych, Spółki,

Decyzja z 2 lipca 2012 r. umarzająca postępowanie dotyczące wykorzystania wizerunku skarżących na stronie internetowej oraz w folderach reklamowych spółki

DOLiS/DEC- 591/12
Brak Kategorii, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 592/12
Dane wrażliwe, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 586/12
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 571/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC- 563/12/38324 dot. DRZDO-401- 5510/11/.BB
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 565/12/38320
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 566/12/38319
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-562/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 560/12
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DRZDO/DEC- 548/12/37755
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 555/12/37747
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 556/12/37746
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 547/12/37756
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 553/12/37750
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 554/12/37749
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-558/12
Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-559/12/37999
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC-545/12/37513
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-544/12/37516
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-542/12/37522
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-543/12/37520
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 539/12
Postępowanie administracyjne, Samorząd,

DOLiS/DEC- 524/12/36213,36216
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 525/12/36221,36231
Adekwatność danych, Operator telekomunikacyjny,

DOLiS/DEC- 526/12/36220,36227
Brak Kategorii, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 527/12/36282,36284,36288
Banki / Instytucje finansowe, Wierzytelności,

DOLiS/DEC- 528/12/36253,36257
Dane wrażliwe, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 529/12/36262,36264
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 532/12/36276,36277
Brak Kategorii, Pozyskiwanie danych, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 533/12/36301,36310
Brak Kategorii, Internet,

DIS/DEC-523/12/36130
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DOLiS/DEC- 520/12/35884,35886
Placówki służby zdrowia, Zdrowie,

DOLiS/DEC- 522/12/35903,35905
Spółki, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 517/12/35656
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 514/12/35639,35643
Mieszkalnictwo, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 515/12/35633,35636
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 511/12/35375,35376
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 507/12/34657,34659
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-491/12/34093
Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DIS/DEC-492/12/34095
Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DIS/DEC-493/12/34098,34102
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-494/12/34109
Powierzenie przetwarzania, Spółki,

DOLiS/DEC- 490/12/33869,33871
Brak Kategorii, Brak Kategorii,

DRZDO/DEC- 474/12/33475
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 477/12/33487
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 478/12/33489
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 479/12/33492
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 480/12/33493
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 481/12/33496
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 487/12/33405,33414
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DRZDO/DEC- 484/12/33502
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 483/12/33499
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 488/12/33501,33504
Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 485/12/33371,33379,33382
Brak Kategorii, Internet,

DRZDO/DEC- 482/12/33498
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 470/12/32939
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 469/12/32937
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 472/12/32978,32981
Brak Kategorii, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 468/12/32958,32967
Obowiązek informacyjny, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 467/12/32952,32955
Marketing, Spółki,

DOLiS/DEC- 466/12/32932,32935,32936
Dane wrażliwe, Postępowanie sądowe, Sądy / Prokuratura,

DOLiS/DEC- 465/12/32909,32915
Postępowanie administracyjne, Samorząd, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 463/12/32839, 32841
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 461/12/32588, 32589
Pracodawca, Publikacja danych,

DRZDO/DEC- 459/12/32087
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 458/12/31753, 31754
Dane wrażliwe, Pracodawca,

DOLiS/DEC- 455/12/31693, 31694, 31696, 31697
Brak Kategorii, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 454/12/31689,31691
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DOLiS/DEC- 452/12/31599, 31605, 31611, 31618, 31623
Spółki, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 451/12/31578, 31582, 31589
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 448/12/31683, 31687
Brak Kategorii, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 447/12/31669, 31672
Kontrola osób, Straż miejska / Policja,

DOLiS/DEC- 445/12/31729, 31732
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 444/12/31300,31311
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,

DRZDO/DEC- 437/12/30951
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 438/12/30953
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 441/12/31063,31068,31072,31076,31078
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC-428/12/30648
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-429/12/30650
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-430/12/30652
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-431/12/30654
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-432/12/30656
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-433/12/30657
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-434/12/30659
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-435/12/30660
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-436/12/30724,30728
Samorząd, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 420/12/29911
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 424/12/30051,30067,30075,30085
Operator telekomunikacyjny, Wierzytelności,

DIS/DEC-415/12/29650
Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 414/12/29596
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC- 419/12/29747,29750
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 417/12/29711,29716
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC- 413/12/29625,59629
Mieszkalnictwo, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 412/12/29474, 29481
Brak Kategorii, Internet, Marketing,

DOLiS/DEC- 411/12/29356, 29357, 29358, 29360, 29361
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 407/12/29059
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DOLiS/DEC- 408/12/29126, 29130
Brak Kategorii, Internet,

DOLiS/DEC- 406/12/29058, 29071
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Zdrowie,

DOLiS/DEC- 404/12/29043, 29046
Dane wrażliwe, Udostępnienie danych, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 405/12/29042, 29044
Szkoły, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 398/12/28873
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 397/12/28730
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 395/12/28737
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 400/12/28871
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 401/12/28869
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 399/12/28872
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 402/12/28868
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 396/12/28734
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 393/12/28596,28597, 28599, 28601
Obowiązek informacyjny, Spółki,

DOLiS/DEC- 392/12/28277, 28278
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC- 391/12/28161,28255,28256
Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 390/12/28133,28140,28141
Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 389/12/27910,27912
Banki / Instytucje finansowe, Marketing,

DOLiS/DEC- 388/12/27904,27905
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 387/12/27889,27890
Banki / Instytucje finansowe, Pozyskiwanie danych,

DIS/DEC-384/12/27641
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 386/12/27634,27638,27643
Brak Kategorii, Mieszkalnictwo,

DOLiS/DEC- 380/12/27599,27604,27609
Pracodawca, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 377/12/27589,27593
Brak Kategorii, Pracodawca, Samorząd,

DOLiS/DEC- 373/12/27562,27570
Operator telekomunikacyjny, Straż miejska / Policja, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 372/12/27553,27555,27556
Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC- 371/12/27552,27557
Internet, Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Publikacja danych,

DOLiS/DEC- 376/12/27616,27620
Banki / Instytucje finansowe, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-383/12/27630
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 366/12/27396
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 368/12/27384
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 369/12/27379
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DIS/DEC-381/12/27662
Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

Decyzja z 27 kwietnia 2012 r. nakazująca Bankowi uzupełnienie polityki bezpieczeństwa o wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe

DRZDO/DEC- 363/12/27183
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 360/12/26612
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 359/12/26613
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 354/12/26296 dot. DRZDO/401/ 713/10/RO
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 355/12/26294
Przewoźnik, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 353/12/26297
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 351/12/25947, 25950
Postępowanie sądowe, Straż miejska / Policja,

DRZDO/DEC-348/12/25654
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-349/12/25655
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-336/12/25393
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-337/12/25394
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-338/12/25397
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-339/12/25398
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-340/12/25400
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-341/12/25403
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-342/12/25404
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-343/12/25407
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-344/12/25411
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 335/12/25333,25335,25336,25338
Spółki, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC-345/12/25414
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-346/12/25420
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC- 309/11 dot. DOLiS-440-565/10
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 18 kwietnia 2011 r. utrzymującą w mocy decyzję z 29 grudnia 2010 r. odmawiającą uwzględnienia wniosku o nakazanie telewizji kablowej udostępnienia imienia, nazwiska oraz adresu abonenta, któremu przypisano nr IP.

DOLiS/DEC- 333/12/24991,24992
Obowiązek informacyjny, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 323/12/23772
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 324/12/23774
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-322/12/23636
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 304/12/23146
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 305/12/23148
Rejestracja zbioru, Straż miejska / Policja,

DRZDO/DEC- 309/12/23157
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 310/12/23159
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 301/12/23136
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 302/12/23138
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 303/12/23143
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 306/12/23151
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 307/12/23153
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 308/12/23155
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 311/12/23162
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 312/12/23164
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 313/12/23167
Rejestracja zbioru, Spółki,

DESiWM/DEC-285/12/22452
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Republice Indii.

DESiWM/DEC-286/12/22469/12
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-287/12/22483
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DESiWM/DEC-288/12/22510
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja dnia 5 kwietnia 2012 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorców posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

DRZDO/DEC- 280/12/21601
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 274/12/21348
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 275/12/21347
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 276/12/21349
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-268/12/20641,20642
Brak Kategorii, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DIS/DEC-264/12/20327
Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 262/12/20237
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 263/12/20241
Rejestracja zbioru, Straż miejska / Policja,

DRZDO/DEC- 255/12/19869
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 256/12/19872
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-253/12/19555/12,19562/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC-244/12/18761
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC-238/12/18131,18139
Dane wrażliwe, Kościoły / Związki wyznaniowe,

DOLiS/DEC-229/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DRZDO/DEC- 214/12/16388
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 215/12/16390
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 206/12/16372
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 209/12/16377
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 210/12/16378
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 211/12/16381
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 212/12/16383
Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, Rejestracja zbioru,

Decyzja z 15 marca 2012 r. odmawiająca rejestracji zbioru danych osobowych ze względu na braki formalne w zgłoszeniu

DRZDO/DEC- 207/12/16373
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 216/12/16391
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 218/12/16399
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 221/12/16405
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 217/12/397
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-224/12/16514,16518
Internet, Spółki,

DIS/DEC-201/12/15307
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-195/12/15045
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-194/12/15042
Fundacje / Stowarzyszenia, Rejestracja zbioru,

DIS/DEC-174/12/14274
Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-176/12/14291
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DIS/DEC-175/12/14285
Placówki służby zdrowia, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC-181/12/14268
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-184/12/14288
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-186/12/14299
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC-189/12/14313
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-185//B188
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-182/12/14279
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-183/12/14284
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC-168/12 /12991
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC-166/12/122987
Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC-167/12/12990
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-170/12
Kościoły / Związki wyznaniowe, Kontrola osób,

DOLiS/DEC-160/12
Obowiązek informacyjny,

Decyzja GIODO z 24 lutego 2012 r. nakazująca spółce spełnienie obowiązku wobec skarżącej poprzez udzielnie jej pisemnej informacji o źródle, z którego pochodzą jej dane.

DOLiS/DEC-155/12 dot. DOLiS-440-1157/11
Informacja publiczna,

Decyzja GIODO z 23 lutego 2012 r. nakazująca Starostwu Powiatowemu usuniecie ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa danych osobowych skarżącego w zakresie imienia i nazwiska z uchwały Rady Powiatu.

DRZDO/DEC-150/12/11713
Rejestracja zbioru, Szkoły,

DRZDO/DEC-151/12/11715
Rejestracja zbioru, Szkoły,

DOLiS/DEC-155/12
Informacja publiczna, Samorząd,

DOLiS/DEC-154/12
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 143/12/10564
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 138/12/10555
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 140/12/10560
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 142/1/10562
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 144/12/10566
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 145/12/10567
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 141/12/10561
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 139/12/10558
Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-137/12/10352,10354
Powierzenie przetwarzania, Urzędy / Instytucje publiczne,

DIS/DEC-128/12/9241
Samorząd, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-126/12/8986
Obowiązek informacyjny, Operator telekomunikacyjny, Powierzenie przetwarzania, Zgoda,

DRZDO/DEC- 119/12/8586
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 117/12/8582
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 120/12/8588
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 121/12/8589
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 118/12/8583
Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-112/12/7893
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 106/12/7841
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 110/12
Ubezpieczyciel, Udostępnienie danych,

DIS/DEC-103/12/7510
Internet, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DOLiS/DEC- 96/12
Brak Kategorii, Udostępnienie danych,

Decyzja z 3 lutego 2012 r. umarzająca postępowanie w sprawie udostępnienia danych osobowych, w szczególności numeru IP, użytkownika forum internetowego

DRZDO/DEC-95/12/6858
Banki / Instytucje finansowe, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 89/12/6842
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 90/12/6850
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 91/12/6851
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 92/12/6853
Rejestracja zbioru, Szkoły,

DOLiS/DEC-58/11/4370
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DRZDO/DEC- 76/12/6028 dot. DRZDO/401- 4825/07/IS
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 73/12/6021
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 74/12/6023
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 75/12/6025
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-70/12 dot. DOLiS-440-395/11/
Samorząd,

Decyzja GIODO z dnia 30 stycznia 2012 r. odmawiająca uwzględnia wniosku organizacji związkowej dotyczącej zakazania Staroście pozyskiwania od tej organizacji informacji o osobach korzystających z obrony związku w formie imiennej listy pracowników.

DRZDO/DEC- 62/12/4667
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DOLiS/DEC-58/12 dot. DOLiS-440-703/11
Ubezpieczyciel,

Decyzja GIODO z 24 stycznia 2012 r. nakazująca Towarzystwu Ubezpieczeń Społecznych i Reasekuracji spełnienie wobec skarżącego obowiązku informacyjnego .

DIS/DEC-57/12/4323
Spółki, Zgoda,

DRZDO/DEC- 60/12/4369
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO-DEC/51/12/3313
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO-DEC/52/12/3315
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC-56/12/3330
Brak Kategorii, Informacja publiczna,

DIS/DEC-46/12/2681
Spółki, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC-47/12/2867
Rejestracja zbioru, Spółki,

DIS/DEC-45/12/2550
Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-39/12/2281
Straż miejska / Policja, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-40/12/2282
Pracodawca, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DIS/DEC-41/12/2283
Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 36/12/2249 dot. DRZDO/401/ 882/08/BB
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 3712/12251
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 34/12/2246
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DRZDO/DEC- 35/12/2248
Brak Kategorii, Rejestracja zbioru,

DIS/DEC-29/12/1717
Pozyskiwanie danych, Spółki,

DIS/DEC-30/12/1718
Powierzenie przetwarzania, Rejestracja zbioru, Spółki, Zabezpieczenie danych,

DRZDO/DEC- 18/12/1395
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 17/12/1394
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 19/12/1396
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC- 21/12
Kontrola osób, Przewoźnik,

DOLiS/DEC- 20/12
Fundacje / Stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

DOLiS/DEC-16/12 dot. DOLiS-440-403/11
Informacja publiczna,

Decyzja GIODO z dnia 9 stycznia 2012 r. nakazująca Wojewodzie usunięcie ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego danych osobowych skarżących w zakresie numeru księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości, której byli współwłaścicielami, zawartych w protokole z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy.

DOLiS/DEC-16/12
Informacja publiczna,

Decyzja GIODO z 9 stycznia 2012 r. nakazująca Wojewodzie wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżących poprzez usunięcie ze strony internetowej BIP ich danych osobowych w zakresie numeru księgi wieczystej, która zawarta została w protokole kontroli problemowej wraz z decyzją z 24 sierpnia 2012 r. w części uchylającą pierwszą decyzję.

DOLiS/DEC-15/12/901,906
Operator telekomunikacyjny, Udostępnienie danych,

DRZDO/DEC- 8/12/557
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC-- 12/12/566
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne,

DRZDO/DEC- 9/12/559
Rejestracja zbioru, Spółki,

DRZDO/DEC- 7/12/555
Rejestracja zbioru, Samorząd,

DRZDO/DEC- 10/12/563
Rejestracja zbioru, Spółki,

DOLiS/DEC-820/10
Obowiązek informacyjny,

Decyzja GIODO z 2 stycznia 2012 r. nakazująca spółdzielni mieszkaniowej spełnienie obowiązku informacyjnego wobec skarżącej oraz usunięcie jej danych osobowych w zakresie informacji, iż posiadała ona psa

DOLiS/DEC -1105/11
Udostępnienie danych,

Decyzja GIODO z 30 grudnia 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego zarzucającego komornikowi toczącemu wobec niego postępowanie egzekucyjne udostępnienie jego danych osobowych osobie do tego nieupoważnionej.

DIS/DEC-1110/11/64638
Brak Kategorii, Zabezpieczenie danych,

DESiWM-DEC-1109/11/64632
Brak Kategorii, Przekazywanie danych do państwa trzeciego,

Decyzja z dnia 30 grudnia 2011 r. o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych na podstawie zastosowanych standardowych klauzul umownych, do odbiorcy posiadającego siedzibę na Ukrainie.

DOLiS/DEC-1086/11 dot. DOLiS-440-431/11
Wierzytelności,

Decyzja GIODO z dnia 23 grudnia 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego nakazanie Spółce i działającej na jej zlecenie Firmie windykacyjnej usunięcia danych osobowych skarżącego.

DOLiS/DEC-1082/11 dot. DOLiS - 440 -227/11
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Decyzja GIODO z dnia 22 grudnia 2011 r. utrzymująca w mocy decyzję odmawiającą uwzględnienia wniosku dotyczącego odmowy udostępnienia danych przewodniczącego komisji lekarskich w ZUS.

DIS/DEC-1065/61961/11
Rejestracja zbioru, Urzędy / Instytucje publiczne, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 grudnia 2011r. nakazująca usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych.

DIS/DEC-1063/61951/11
Brak Kategorii, Internet, Rejestracja zbioru,

DOLiS/DEC-1056/11 dot. DOLiS-440-887/11/KZ/II
Wierzytelności,

Decyzja GIODO z 15 grudnia 2011 r. odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego kwestionującego legalność sprzedaży przez sieć komórkową jego zadłużenia firmie windykacyjnej oraz zasadności umieszczenia jego danych osobowych przez firmę windykacyjną na stronie internetowej.