UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Jak złożyć na wniosku zgłoszenia zbioru do rejestracji podpis elektroniczny?

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Informatyki Biura DIODO
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek 2010-11-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-11-24 15:21:06
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-06-29 09:09:33

Odpowiedź

Podpis elektroniczny na wniosku o rejestrację zbioru danych osobowych do GIODO można złożyć używając mechanizmów wbudowanych w platformie e-GIODO lub dowolnej aplikacji zewnętrznej do składania podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

  1. Składanie podpisu elektronicznego na wniosku za pomocą mechanizmów wbudowanych w platformę e-GIODO.

Aby wniosek o rejestrację zbioru danych osobowych opatrzyć podpisem elektronicznym za pomocą mechanizmów wbudowanych w platformę e-GIODO, należy:

   1. Wypełnić wniosek o rejestrację zbioru przy użyciu platformy e-GIODO korzystając z funkcji „Wypełnianie wniosku” (rys. 1). Wniosek należy wypełnić poprzez uzupełnienie wymaganych pól treścią i zaznaczenie pól wyboru w kolejno wyświetlanych krokach formularza. Przejście do kolejnych kroków formularza uzyskuje się za pomocą przycisku „Dalej” (rys.2).

Rysunek 1. Menu główne platformy e-GIODO.

Rysunek 2. Pierwszy formularz tworzonego wniosku o rejestrację zbioru danych.

   1. Po zakończeniu wypełniania wniosku system e-GIODO daje trzy możliwości postępowania z utworzonym wnioskiem:
    - podpisanie utworzonego wniosku przy użyciu wbudowanego mechanizmu do składania podpisu elektronicznego,
    - zapisanie utworzonego wniosku do pliku w celu podpisania go przy użyciu aplikacji zewnętrznej,
    - wysłanie utworzonego wniosku bez podpisu elektronicznego.
    Wymienione wyżej opcje dostępne są w ramach kroku formularza, który wyświetlany jest po zakończeniu procesu wypełniania wniosku (rys. 3)

Rysunek 3. Etap zakończenia wypełniania wniosku i możliwości dalszego postępowania.

   1. W celu podpisania wniosku przy użyciu mechanizmów wbudowanych w platformę e-GIODO należy w kroku pokazanym na rys. 3 wybrać opcję „Podpisz wniosek podpisem elektronicznym i wyślij go do GIODO” . Po wybraniu ww. opcji wyświetlony zostanie kolejny krok formularza z informacją i dwoma „przyciskami” (rys. 4). Aby złożenie podpisu przy użyciu mechanizmów wbudowanych w platformę e-GIODO było możliwe, komputer na którym prowadzony jest cały proces zgodnie z wyświetlaną w tym kroku informacją, oprócz zainstalowanego czytnika kart procesorowych powinien mieć zainstalowane komponenty programowe, w tym środowisko Java. Jeśli warunki sprzętowo-programowe komputera są spełnione, należy wybrać przycisk „WYBIERZ PODPIS”. Po wybraniu tej opcji na tle okna wyboru podpisu wyświetlone zostaną kolejne pola i przyciski umożliwiające wybór certyfikatu i podpisanie wniosku (rys. 5).

Rysunek 4. Okno informujące o sposobie przygotowania stacji do składania podpisu i przyciskami wyboru certyfikatu.

Rysunek 5. Okno wyboru certyfikatów.

   1. Przed przejściem do dalszych działań należy włożyć kartę z certyfikatem do zainstalowanego czytnika. Następnie w oknie wyboru certyfikatu (rys. 5), należy wybrać przycisk „Wybierz” i na wyświetlonej liście certyfikatów (rys. 6) wskazać ten właściwy, tzn. certyfikat kwalifikowany dotyczący osoby, która składać będzie podpis. Po wskazaniu i wybraniu odpowiedniego certyfikatu przy użyciu przycisku „Wybierz” (rys. 6), certyfikat ten zostanie wyświetlony w polu wyboru podpisu, co pokazano na rys. 7.

Rysunek 6. Okno wyboru certyfikatu z listy.

Rysunek 7. Okno z wybranym do podpisu certyfikatem.

   1. Po dokonaniu wyboru certyfikatu należy nacisnąć przycisk „Podpisz i wyślij”, który spowoduje wyświetlenie okienka umożliwiającego wprowadzenie kodu PIN do posiadanego certyfikatu (rys. 8). Jeśli wprowadzony PIN jest właściwy, wniosek o rejestrację zbioru zostanie podpisany i wysłany do GIODO, co przedstawia komunikat pokazany na rys. 9. W tym kroku oprócz wyświetlonego komunikatu dostępne są funkcje umożliwiające wydruk wysłanego wniosku i/lub zapisanie go do pliku w formacie html. Na tym etapie proces podpisywania i wysyłania wniosku przy użyciu mechanizmów wewnętrznych platformy e-GIODO zostaje zakończony.

Rysunek 8. Okno modułu podpisującego do wprowadzenia kodu PIN dla użytego certyfikatu.

Rysunek 9. Okno komunikatu platformy e-GIODO informujące o poprawnym wysłaniu podpisanego wniosku do GIODO.

  1. Składanie podpisu elektronicznego na wniosku o rejestrację zbioru przy użyciu dowolnej aplikacji zewnętrznej do składania podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Aby wypełniony przy użyciu platformy e-GIODO wniosek o rejestrację zbioru danych osobowych opatrzyć podpisem elektronicznym za pomocą aplikacji zewnętrznej, należy po zakończeniu jego wypełniania zapisać go na dysku swojego komputera za pomocą funkcji „Pobierz wniosek do podpisu aplikacją zewnętrzną” (rys. 3). Wybranie tej funkcji najczęściej powoduje wyświetlenie okna wyboru, za pomocą którego możemy dokonać podejrzenia struktury utworzonego dokumentu XML wniosku lub też zapisania utworzonego pliku wniosku na wybranym przez użytkownika nośniku (rys. 10). W celu złożenia podpisu elektronicznego, potrzebny jest nam zapisany plik wypełnionego wniosku. W oknie na rys. 10 wybieramy zatem opcję „Zapisz” i następnie wybieramy lokalizację, w które plik wniosku zostanie zapisany. Domyślnie nazwę zapisywanego pliku wniosku jest stanowi data jego utworzenia w formacie „rrrr_mm_dd” oraz ciąg znaków o treści „GIODO_ Wniosek”. Plik wniosku jest dokumentem XML, więc zapisywany jest w tym właśnie formacie (rys. 11).

Rysunek 10. Okno wyboru funkcji do podglądu lub zapisu do pliku.

Rysunek 11. Zapis utworzonego w e-GIODO wniosku do pliku.

Następnie utworzony w ten sposób plik należy podpisać elektronicznie postępując zgodnie z instrukcją obsługi aplikacji służącej do składania podpisu dostarczonej przez wystawcę posiadanego certyfikatu. Plik wniosku należy podpisać podpisem wewnętrznym, tzn takim, który uzupełnia wewnętrznie plik dokumentu o elementy podpisu. W wyniku podpisania pliku wniosku, powstaje nam nowy plik, który w zależności od użytej aplikacji i zastosowanego standardu podpisu może mieć zmienione rozszerzenie nazwy lub dołożone nowe jej rozszerzenie.

Podpisany plik wniosku należy wysłać przy użyciu funkcji dostępnej w oknie formatki, pokazanym na rys. 12, która wyświetlona zostanie w następnym kroku formularza po kroku przedstawionym na rys. 3.

Rysunek 12. Okno z funkcją wskazania podpisanego pliku wniosku i wysłania go do GIODO.

Jeżeli operacja wysyłania będzie wykonywana w terminie późniejszym, wówczas okno z rys. 12 można wywołać wybierając pozycję „Wysłanie / Sprawdzenie” z menu głównego platformy e-GIODO (rys. 1), a następnie z okna rozdzielnika (rys. 13) funkcję „Przesłanie podpisanego elektronicznie wniosku.

Rysunek 13. Okno rozdzielnika z funkcjami wysyłania i sprawdzania wniosku.

Ostatnie aktualności