UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Konferencja dla ABI okazją do konsultacji na temat reformy prawa, 26.01.2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-01-30
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-01-30 09:01:57
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-01-30 09:39:50

Podczas konferencji „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń” odbyły się zorganizowane przez GIODO konsultacje w sprawie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych.

Dwa lata funkcjonowania administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) w nowej formule stały się okazją do zorganizowania specjalnej konferencji podsumowującej ten okres. Odbyła się ona 26 stycznia 2017 r. w Warszawie, a jej organizatorami byli Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych był zaś jednym z jej patronów honorowych.

Czas przemian

To środowiskowe spotkanie było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń związanych z wykonywaniem zadań ABI pod rządami obecnej ustawy o ochronie danych osobowych, ale także do omówienia, jak będzie się ono kształtowało w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jest to o tyle istotne, że ten akt prawny ustanawia nowe obowiązki i zadania dla administratorów danych (i podmiotów przetwarzających), a także dla wielu z nich wprowadza obowiązek korzystania ze wsparcia inspektorów ochrony danych (następców dzisiejszych ABI).

Potrzeba doskonalenia kompetencji

Pierwszy panel poświęcono nowym wymaganiom i trendom w ochronie danych osobowych. Podczas drugiego uwagę skupiono na podsumowaniu dotychczasowych doświadczeń w sprawowaniu funkcji ABI. Występująca w imieniu GIODO Monika Młotkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych Biura GIODO podkreślała, że Generalny Inspektor docenia wszystkie inicjatywy, spotkania i debaty pomocne administratorom bezpieczeństwa informacji w podnoszeniu ich umiejętności, wyjaśnianiu wątpliwości i umacnianiu pozycji. Kompetentni, zaangażowani w pełnienie swojej funkcji ABI mogą bowiem odegrać znaczącą rolę w rozwijaniu skutecznego systemu monitorowania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. W systemie tym do czuwania nad zgodnością przetwarzania danych z przepisami prawa zobowiązany jest nie tylko organ do spraw ochrony danych osobowych, ale również administratorzy danych wspierani przez inspektorów ochrony danych.

Konsultacje z GIODO

Ostatnią część spotkania - poprowadzoną przez Piotra Drobka, zastępcę dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO – poświęcono na konsultacje Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych. Charakter oraz zawartość tego dokumentu przedstawili reprezentujący GIODO Piotr Drobek i Monika Młotkiewicz. Dzięki temu uczestnicy tej części konferencji mogli szczegółowiej poznać ten dokument, co ułatwiło dyskusję nad nim.

Wskazywano w niej m.in. na pozytywne aspekty wytycznych i samego procesu ich konsultacji. Podkreślano również ich praktyczny wymiar i możliwość zastosowania w bieżącej działalności ABI w odniesieniu do tych obszarów, które pokrywają się z obecnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie uczestnicy debaty zgłaszali do treści Wytycznych pewne wątpliwości lub zastrzeżenia. Wskazywali też na konieczność ich uzupełnienia. Jako jeden z przykładów podawano brak omówienia wszystkich zadań inspektorów ochrony danych. Ponadto podnoszono potrzebę dokładniejszego odniesienia się wytycznych do zadań związanych z pełnieniem przez inspektora ochrony danych roli punktu kontaktowego.

Zgłoszone podczas dyskusji uwagi i komentarze zostaną uwzględnione w zbiorczym ich zestawieniu, które GIODO przekaże Grupie Roboczej Art. 29.

Ostatnie aktualności