UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może dokonywać weryfikacji danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców wykorzystując do tego dane zawarte w zbiorze PESEL?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-01
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-03 11:49:50
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, nie ma bowiem uprawnień ustawowych w tym zakresie.

Uzasadnienie

Każdy ze zbiorów danych takich jak: zbiory danych Centralna Ewidencja Pojazdów, Centralna Ewidencja Kierowców oraz zbiór PESEL został utworzony dla odmiennych celów, co wynika z przepisów które są podstawą ich funkcjonowania.
Zgodnie z art. 80 a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym w Centralnej Ewidencji Pojazdów gromadzi się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych posiadaczach.
W myśl art. 100 a ust. 2 i 3 w Centralnej Ewidencji Kierowców gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajowymi oraz dane o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych zbiór PESEL służy rejestracji danych w miejscu pobytu osób, o urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach.

Skoro powyższe zbiory zostały utworzone w różnych celach, to ze wzgląd na regulację zawartą w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych wymaga, aby wzajemne przepływy informacji pomiędzy tymi zbiorami znajdowały oparcie w przepisach ustawowych. W ustawie prawo o ruchu drogowym jak również w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych brak jest unormowań upoważniających do dokonywania porównania zawartości CEP, CEK i zbioru PESEL. Jednocześnie prawo o ruchu drogowym nie przewiduje możliwości weryfikacji danych, zawartych w Centralnej Ewidencji pojazdów przez administratora danych, którym jest MSWIA. Biorąc ponadto pod uwagę art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej powinny działać na podstawie i w granicach prawa. Uznać zatem można, że weryfikacja przez MSWIA danych zawartych w CEP i CEK w oparciu o zbiór PESEL nie może być uznana za dopuszczalną.

Niezależnie od powyższego, wobec braku w ustawie – Prawo o ruchu drogowym przepisów szczególnych dotyczących uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych zawartych w CEP i CEK oraz biorąc pod uwagę, że dane zgromadzone w tych ewidencjach udostępnia się na wniosek osoby, której one dotyczą (art. 80 c ust. 3 i art. 100 c ust. 2 ustawy – Prawo ruchu drogowym), minister właściwy do spraw administracji publicznej jako administrator danych zawartych w CEP i CEK (art. 80 a ust. 4 zdanie drugie i art. 100 a ust. 4 zdanie drugie ustawy – Prawo ruchu drogowym) mógłby dokonać sprostowania danych zawartych w tych ewidencjach na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, po rozpoznaniu wniosku osoby, której one dotyczą, złożonego w oparciu o treść art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności