UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy inspektorzy NIK przeprowadzający kontrolę w starostwie powiatowym, mogą żądać danych osobowych pracowników realizujących kontrolowane zadania?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2009-07-01
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-07-15 13:45:14
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-06-14 14:32:13

Tak, gdyż uprawniają ich do tego przepisy ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś, gdy istnieją inne – szczególne wobec tej ustawy przepisy prawa - mają one pierwszeństwo stosowania. Kwestia dopuszczalności udostępnienia informacji Najwyższej Izbie Kontroli, powinna odbywać się na podstawie przepisów ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

I tak, zgodnie z jej art. 5 ust. 2, kontrola działalności samorządu terytorialnego przeprowadzana jest pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Z art. 28 tej ustawy wynika, że postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w art. 5. Ponadto, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dla realizacji celu, o którym mowa w art. 28:

  1. kierownicy jednostek podlegających kontroli mają obowiązek przedkładać na żądanie Najwyższej Izby Kontroli wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
  2. upoważnieni przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli mają prawo do:

a) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych,

b) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostek kontrolowanych, pobierania oraz zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

c) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności,

d) wzywania i przesłuchiwania świadków,

e) żądania udzielenia wyjaśnień przez osoby, które wykonują lub wykonywały pracę na podstawie stosunku pracy lub innej umowy w jednostkach kontrolowanych,

f) zasięgania w związku z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą informacji oraz żądania dokumentów od jednostek niekontrolowanych, a także żądania wyjaśnień od pracowników tych jednostek,

g) korzystania z pomocy biegłych i specjalistów,

h) zwoływania narad w związku z przeprowadzaną kontrolą,

i) przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak również danych o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym.

W związku z powyższym inspektorzy NIK przeprowadzający kontrolę w starostwie powiatowym mogą żądać danych osobowych pracowników realizujących kontrolowane zadanie.

 

 

 

 

Ostatnie aktualności