UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy działanie polegające na upublicznieniu listy zawierającej dane osobowe dzieci oraz ich rodziców na drzwiach wejściowych przedszkola jest zgodne z prawem?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-31
Wprowadził‚ informację: 2009-08-03 10:41:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Żaden przepis prawa nie stanowi o takiej możliwości, dlatego wydaje się, że działanie takie byłoby zgodne z prawem jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych dzieci zapisanych do przedszkola.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych reguluje jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych Gdy ich skonkretyzowanie ma miejsce w szczególnych przepisach prawa, to one mają pierwszeństwo stosowania.

I tak, przepisami, na podstawie których działają przedszkola, są tzw. przepisy oświatowe, wśród których wymienić można m.in. ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Jednak żaden z przepisów tej ustawy nie zezwala na upublicznienie na drzwiach wejściowych przedszkola listy zawierającej dane osobowe dzieci oraz ich rodziców.

W sytuacji, gdy brak jest stosownych uregulowań w przepisach szczególnych, posiłkować się należy ogólnymi zasadami przetwarzania danych zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Stanowi ona, że zgodnie z którą każdy administrator, przetwarzając dane osobowe, powinien legitymować się jedną z przesłanek określonych w art. 23 ustawy. Jedną z przesłanek uprawniających do wywieszania list przyjętych do przedszkola na drzwiach wejściowych mogłoby być istnienie przepisu prawa, który na to zezwala. Ponieważ jednak takiego przepisu nie ma, to jedyną przesłanką legalizującą takie postępowanie jest zgoda osoby, której dane dotyczą (w przypadku dzieci zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny).

Co ważne, informowanie osób zainteresowanych o przyjęciu ich dzieci do przedszkola powinno się odbywać z poszanowaniem wszystkich zasad ochrony danych osobowych osób, których ta informacja dotyczy. Nie może więc dojść do udostępnienia danych osobom nieupoważnionym, a umieszczenie listy na drzwiach wejściowych do przedszkola mogłoby do tego doprowadzić. Jest to bowiem miejsce ogólnie dostępne, przez co istnieje możliwość zapoznania się treścią wywieszonej informacji każdej osobie, która wchodzi/wychodzi do budynku przedszkola, niezależnie od tego, czy jest to rodzic/opiekun prawny bezpośrednio zainteresowany sprawą, czy też osoba postronna.

 

Ostatnie aktualności