UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgodne z prawem jest utajnianie wynagrodzeń czy nagród rocznych dotyczących dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2009-08-28
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-02 14:31:49
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-06-14 14:51:08

Nie, bowiem przepisy prawa przewidują jawność wynagrodzenia czy nagród rocznych dotyczących dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

Uzasadnienie:

Ujawnianie wynagrodzenia dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną regulują przepisy szczególne wobec ustawy o ochronie danych osobowych, czyli ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, które w tej sytuacji mają pierwszeństwo stosowania. Stanowią one, że informacje o ich wynagrodzeniu oraz o nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy handlowej (art. 15 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi).

Natomiast zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podmioty będące w posiadaniu informacji publicznej, czyli każdej informacji o sprawach publicznych, są obowiązane ją udostępnić (art. 4 ust. 3 tej ustawy).

W przypadku odmowy prawa dostępu do informacji publicznej art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1)         przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2)         skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Niemniej zaznaczyć należy, że wynagrodzenie osób nie wymienionych w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi podlega - jako dobra osobiste - ochronie prawnej przewidzianej w art. 23 i 24 ustawy Kodeks cywilny.

Ostatnie aktualności