UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Urząd Miasta może zamieścić na swojej stronie internetowej (BIP) informację zawierającą dane dotyczące unieważnionych dowodów osobistych (czyli seria i numer unieważnionego dowodu osobistego).

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-11-06
Wprowadził‚ informację: 2009-11-09 15:25:02
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-06-19 10:03:07

Nie, bowiem w aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw do zamieszczania na stronie BIP urzędu miasta tego typu informacji (zawierającej dane dotyczące unieważnionych dowodów osobistych).

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w formie elektronicznej wykaz unieważnionych dowodów osobistych zawierający serie i numery unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych. Na podstawie art. 55 ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi Rejestr Dowodów Osobistych. Minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin wydające dowody osobiste przetwarzają dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych bez zawiadamiania osób, których te dane dotyczą, jeżeli dane te służą do realizacji zadań określonych ustawą (art. 58).

Zgodnie natomiast z art. 56 ww. ustawy, w Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się m.in.: dane dotyczące dowodu osobistego (w tym datę i przyczynę unieważnienia oraz datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen), a także dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych (w tym serię i numer blankietu, przyczynę i datę utraty blankietu, datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen), a także dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin (art. 65 ust. 1). W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych (art. 66 ust. 1).

Natomiast na podstawie art. 66 ust. 2, udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakresem wykonywanych zadań, po spełnieniu następujących wymogów: 1) posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych; 2)posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.

Zgodnie natomiast z art. 66 ust. 3, do korzystania z danych udostępnianych w trybie pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni:

1)         organy prokuratury;

2)         organy Policji;

3)         Komendant Główny Straży Granicznej;

4)         Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5)         Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6)         (3) organy Krajowej Administracji Skarbowej;

7)         Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

8)         Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9)         Szef Agencji Wywiadu;

10)       Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

11)       Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12)       (4) (uchylony);

13)       minister właściwy do spraw finansów publicznych;

14)       organy informacji finansowej.

Na podstawie art. 74 ust. 1, każdy może uzyskać dostęp do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, o którym mowa w art. 53, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego.

Z kolei artykułem 91 ust. 1, z dniem 1 marca 2015 r. zlikwidowano ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Dane zgromadzone w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przekazano do Rejestru Dowodów Osobistych (art. 91 ust. 2). Również dane zgromadzone w rejestrze PESEL, dotyczące dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., przekazano do Rejestru Dowodów Osobistych (na podstawie art. 91 ust. 3).

Natomiast żaden z powołanych wyżej przepisów nie przewiduje możliwości upublicznienia danych dotyczących unieważnionych dowodów osobistych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu miasta.

Ostatnie aktualności