UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych można żądać udostępnienia informacji z rejestru mieszkańców?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2009-11-27
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-11-30 14:14:57
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-06-19 14:53:01

Odpowiedź:

Nie, bowiem podstawą udostępniania informacji z rejestru mieszkańców jest ustawa o ewidencji ludności.

 

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych, zaś ich skonkretyzowanie niejednokrotnie ma miejsce w przepisach branżowych. Jeśli takie istnieją, należy je stosować w pierwszej kolejności przed ustawą o ochronie danych osobowych.

W tym przypadku będzie to ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 tej ustawy, organy prowadzące rejestry mieszkańców na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ponadto na podstawie art. 46 ust. 1-3 ustawy o ewidencji ludności dane z rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:

1)    organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2)   Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3)    komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

4)    (uchylony);

5)   państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

6)    Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:

1)    osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2)  jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

3)   innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, w celu ich ponownego wykorzystywania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, dane z rejestrów mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

Dodatkowo wskazać można ogólne przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, które na każdego administratora danych, tj. podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, nakładają obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym (art. 36). Ponadto zobowiązują go (art. 26 ust. 1 pkt 2), do zapewnienia, aby dane te były zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu (a więc także udostępnianiu) niezgodnemu z tymi celami.

 

 

 

 

 

 

Ostatnie aktualności