UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych mogę wystąpić do administratora danych z wnioskiem o udostępnienie mi dokumentów zawierających moje dane osobowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-08
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-01-15 14:16:16
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych uprawnia każdą osobę do występowania do administratora danych z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących jedynie przetwarzania jej danych osobowych, a nie daje podstawy do udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych stanowi, iż każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania – zawartych w zbiorach – danych, które jej dotyczą. Przez zbiory danych należy rozumieć różnego rodzaju ewidencje, np. ewidencja ludności. Każda osoba, której dane osobowe są tam zawarte, ma prawo m.in. do uzyskania informacji o administratorze danych (jego pełnej nazwie i adresie), czy też o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jej danych. Z uprawnieniem każdej osoby do kontroli jej danych osobowych jest związany obowiązek administratora danych do udzielenia na jej żądanie stosownych informacji. Stanowi o tym art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Wynika z niego, iż na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji odnośnie jej danych osobowych. A zatem osoba, która chce uzyskać od określonego podmiotu informacje na temat przetwarzania jej danych osobowych, powinna wystąpić z wnioskiem z art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych, w którym wyraźnie wskaże, jakie informacje chce uzyskać. Wystąpienie osoby z wnioskiem z art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych nie jest jednak tożsame z wnioskowaniem o wydanie jej wszelkich dokumentów, zawierających jej dane osobowe. Jak wskazał bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 października 2005 r. sygn. akt. IISA/Wa 825/05, „w ustawie o ochronie danych osobowych brak jest przepisów obligujących administratora danych do udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe. Ustawodawca posługuje się pojęciem „udostępniania”, odnosząc je zawsze do danych osobowych, a nie do zawierających je dokumentów”.

 

Ostatnie aktualności