UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jaką decyzję podejmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, jeśli w zgłoszeniu o rejestrację zbioru jego administrator (fundacja) nie wskazał podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych szczególnie chronionych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-16
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-23 11:35:28
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Wówczas GIODO wydaje decyzję o odmowie rejestracji zbioru, gdyż wskazanie podstawy prawnej upoważniającej do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne, aby móc zarejestrować każdy zbiór danych osobowych.

Uzasadnienie

Jedna z fundacji zgłaszając zbiór danych do rejestracji GIODO nie wskazała w formularzu zgłoszeniowym podstawy prawnej do przetwarzania danych szczególnie chronionych, tj. danych dotyczących nałogów i  skazań. Natomiast taka informacja jest niezbędna, aby móc zarejestrować dany zbiór. Stosownie bowiem do treści art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, rejestracji zgłoszonego zbioru danych, jeżeli m.in. nie zostały spełnione wymogi określone w art. 41 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem w zgłoszeniu powinna zostać wskazana m. in. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru, czyli przetwarzania w nim danych osobowych, w tym szczególnie chronionych). Administrator danych ma zatem obowiązek wskazać, na jakiej podstawie chce wykorzystywać dane, w tym dane szczególnie chronione. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych może to być np. pisemna zgoda osoby, której dane dotyczą lub odpowiedni przepis prawa, albo okoliczność, że dane te są niezbędne do wykonania statutowych zadań fundacji.

Brak w zgłoszeniu informacji o podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych stanowi przesłankę odmowy rejestracji zbioru danych osobowych. Odmawiając rejestracji zbioru danych, stosownie do art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nakazuje administratorowi danych ograniczenie przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w zgłaszanym do rejestracji zbiorze wyłącznie do ich przechowywania, do czasu zarejestrowania tego zbioru po jego ponownym zgłoszeniu. Na podstawie art. 44 ust. 4 omawianej ustawy, administrator danych powinien zatem ponownie zgłosić zbiór danych do rejestracji po usunięciu wad, które były powodem odmowy rejestracji tego zbioru. W takim przypadku administrator może rozpocząć przetwarzanie danych osobowych dopiero po zarejestrowaniu zbioru.

Ostatnie aktualności