UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy prowadząc bazy danych osobowych zarejestrowanych zbiorów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dysponuje informacjami np. o adresie zamieszkania, nr PESEL konkretnych osób?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-06-01
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-06-07 11:36:43
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż bazy danych, które są  zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie zawierają informacji dotyczących konkretnych osób, a jedynie dotyczących zasad przetwarzania danych w zbiorze.

Uzasadnienie

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie dysponuje informacjami o konkretnych osobach, takimi jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, czy numer PESEL, bowiem zgłaszane mu przez administratorów danych wnioski o zarejestrowanie zbioru danych osobowych nie zawierają informacji pozwalających na jakąkolwiek identyfikację osób, których dane są w tych zbiorach przetwarzane. Wnioski te zawierają jedynie ogólne określenie zakresu (rodzaju) gromadzonych w tych zbiorach danych, ale nie zawierają danych konkretnych osób.

Jednocześnie należy wskazać, że kwestie związane z udostępnieniem adresu zamieszkania danej osoby regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i  dowodach osobistych. Zgodnie z jej art. 46 ust. 1 ewidencja ludności jest prowadzona w systemie teleinformatycznym przez: 1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w formie zbioru PESEL; 2) wojewodę - w formie wojewódzkich zbiorów meldunkowych, określonych w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a-c; 3) organy gminy - w formie gminnych zbiorów meldunkowych. Stosownie zaś do brzmienia art. 44h ust. 2 pkt 1 ustawy, dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, mogą być udostępnione przez organy je prowadzące osobom i jednostkom organizacyjnym -jeżeli wykażą w tym interes prawny. Zgodnie zaś z art. 44h ust. 3 ustawy, dane te udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

A zatem GIODO nie jest organem właściwym w sprawie informowania np. o adresie zamieszkania, czy numerze PESEL poszukiwanej osoby. Informacje te może udostępnić przykładowo organ gminy, w której ostatnio przebywała ta osoba, bądź też Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ostatnie aktualności