UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy izba wytrzeźwień, jako administrator danych, ma obowiązek zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiory danych swoich pacjentów prowadzone w celu ich rejestracji, ewidencji i statystyki oraz na potrzeby wystawienia im faktury za pobyt i ewentualnej windykacji należności?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-02
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2009-07-02 14:30:46
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych zwalnia takie zbiory z rejestracji.

Zasadą jest, że administrator danych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), chyba że zachodzi jedna z przesłanek zwalniających go z tego obowiązku. Ustawa o ochronie danych osobowych określa te wyjątkowe sytuacje w art. 43 ust. 1 pkt. 1-11. W niniejszej sprawie należy brać pod uwagę dwie spośród kilku wymienionych tam okoliczności, które mogą ewentualnie zwalniać z rejestracji. Jedną z nich jest ta wskazana w pkt. 5, dopuszczająca, by administrator danych przetwarzał dane osób korzystających z jego usług medycznych. Drugą stanowi ta opisana w pkt. 8 omawianego przepisu, czyli przetwarzanie danych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Nie ma bowiem wątpliwości, że pacjentów izby wytrzeźwień można traktować jako osoby korzystające z jej usług medycznych, gdyż zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz § 18 rozporządzenia ministra zdrowia z 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zadaiem tych placówek jest udzielanie osobom w nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz prowadzenie detoksykacji dla osób wyrażających na to zgodę. Ponadto zgodnie z art. 4 § 1 powołanego rozporządzenia, osobę doprowadzoną do izby poddaje się niezwłocznie badaniom lekarskim. Wykonywanie tych zadań należy uznać za udzielanie świadczeń zdrowotnych, za które na podstawie art. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, uważa się działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Oznacza to zatem, że pacjenci izby wytrzeźwień to osoby korzystające z jej usług medycznych.

Jeśli zaś chodzi o drugi ze zbiorów, czyli zbiór danych osobowych pacjentów izby wytrzeźwień prowadzony na potrzeby wystawienia im faktury za pobyt i ewentualnej windykacji należności, to w odniesieniu do niego mogłaby mieć zastosowanie druga ze wskazanych wyżej przesłanek zwalniających administratora z obowiązku rejestracji zbioru w GIODO, jaką jest przetwarzanie danych wyłącznie w celu wystawienia faktury. Kluczowe jest tu jednak słowo „wyłącznie”. Jeśli bowiem pojawia się jeszcze inny cel przetwarzania danych, jak np. późniejsza windykacja należności, wówczas nie zachodzi przesłanka zwalniająca administratora danych z obowiązku rejestracji zbioru.

Dlatego w opisywanej sprawie jedyną przesłanką powodującą, że zarówno zbioru danych osobowych pacjentów izby wytrzeźwień prowadzonego w celu rejestracji, ewidencji i statystyki osób doprowadzonych do izby, jak i zbioru danych osobowych pacjentów prowadzonego na potrzeby wystawienia im faktury za pobyt i ewentualnej windykacji należności nie trzeba rejestrować w GIODO jest fakt, że są to zbiory danych osób korzystających z usług medycznych izby. Zatem izba wytrzeźwień, jako administrator danych, jest zwolniona z obowiązku rejestracji w GIODO prowadzonych zbiorów danych osobowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Ostatnie aktualności