UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy ośrodki szkolenia kierowców, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych kandydatów na kierowców zawartych w tzw. profilach kandydata, mają obowiązek zgłoszenia takich zbiorów do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-05-09
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-05-10 14:35:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych zwalnia z obowiązku rejestracji administratorów danych osób uczących się, a za takie należy uznać kandydatów na kierowców.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych (czyli podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych) jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), chyba że zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1-11 tej ustawy. W myśl wskazanego w tym przepisie pkt 4, z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są m. in. administratorzy danych prowadzący zbiory danych osób u nich uczących się.

Za osoby uczące się należy uznać kandydatów na kierowców, których dane osobowe przetwarzane są przez ośrodki szkolenia kierowców. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (obowiązuje od 19 stycznia 2013 r.), osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy (art. 21 ust. 1).  Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym w formie kursu jest prowadzone przez:

1)   ośrodek szkolenia kierowców - jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

2)   jednostkę wojskową - w zakresie szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb (art. 26 ust. 1).

Dodatkowo rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, które również obowiązuje od 19 stycznia 2013 r., wprowadziło pojęcie tzw. profilu kandydata na kierowcę. Zgodnie z definicją w nim zawartą przez profil kandydata na kierowcę należy rozumieć zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym (§ 2 pkt 7). Stosownie zaś do § 5 ust. 5 tego rozporządzenia profil kandydata na kierowcę właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty unikalnego numeru identyfikującego profil kandydata na kierowcę, oraz numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL. Należy także zauważyć, że wśród informacji, jakie zawiera wygenerowany profil kandydata na kierowcę znajdują się nie tylko jego dane tzw. zwykłe, jak np. imię i nazwisko, numer PESEL, obywatelstwo, adres zamieszkania, ale także tzw. dane wrażliwe, jak m.in. numer i data wydania zarówno orzeczenia lekarskiego, jak i orzeczenia psychologicznego, o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, w tym wynikające z nich ograniczenia (§ 6 ust. 4 pkt 12, pkt 13).

Zatem skoro na podstawie wskazanych przepisów za osoby uczące się (o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych) należy uznać kandydatów na kierowców, których dane osobowe przetwarzane są przez ośrodki szkolenia kierowców, to  ośrodki te, jako administratorzy takich zbiorów danych, nie mają obowiązku ich zgłaszania do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnie aktualności