UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wiosenna Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych, Kraków, 25-26.04.2005

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-01-26
Wprowadził‚ informację: 2005-05-18 12:17:10
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Wiosenna Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych (Spring Conference of European Data Protection Authorities) jest najważniejszym, corocznym spotkaniem wszystkich rzeczników ochrony danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich.

Pierwsze spotkanie odbyło się w 1991 r., w Hadze. Po konferencji, która miała miejsce w Paryżu w roku 1993 podjęto decyzję o organizacji, Europejskich Konferencji Rzeczników Ochrony Danych Osobowych, wiosną, każdego roku. Organizatorem tegorocznej Konferencji, która odbyła się w dniach 25-26 kwietnia 2005 r., w Krakowie, był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ewa Kulesza.

Kolejne konferencje poświęcane są różnym aspektom ochrony danych osobowych w Europie a ich uczestnicy podejmują działania ukierunkowane nie tylko na wdrażanie unijnych przepisów, ale również na monitorowanie ich przestrzegania w poszczególnych krajach. W szczególności poruszane są kwestie związane ze stosowaniem postanowień Dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Przedmiotem obrad jest również ochrona danych osobowych przetwarzanych na potrzeby współpracy policji, jak też współpracy sądów w sprawach karnych i cywilnych, czyli działania podejmowane w ramach trzeciego filaru Unii Europejskiej.

Rok 2005, ze względu na dziesiątą rocznicę uchwalenia Dyrektywy 95/46/WE, był dobrym momentem, aby z perspektywy czasu i dotychczasowych doświadczeń zastanowić się nad generalną oceną jej postanowień oraz sposobu ich realizacji, w kontekście rosnących wciąż zagrożeń prawa do ochrony danych i prywatności. Dlatego też tematem przewodnim tegorocznej Konferencji była dziesiąta rocznica uchwalenia Dyrektywy 95/46/WE.

W trakcie obrad poruszono m.in. następujące tematy:
  • wpływ Dyrektywy 95/46WE na stopień ochrony danych osobowych w UE i państwach trzecich,
  • ocena istniejących postanowień Dyrektywy 95/46/WE oraz praktyki ich stosowania,
  • ochrona danych osobowych w ramach III filaru UE,
  • nowe instrumenty prawne umożliwiające przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (Wiążące klauzule korporacyjne),
  • świadomość i edukacja z zakresu ochrony danych osobowych,
  • realizacja prawa dostępu do danych przez osoby, których dane dotyczą.

W trakcie części Wiosennej Konferencji przeznaczonej na zagadnienia ochrony danych osobowych w ramach trzeciego filaru uczestnicy konferencji przyjęli szereg dokumentów związanych z tą tematyką. Najistotniejszy dokumentem przyjętym przez Konferencję jest Deklaracja Krakowska wzywająca do przyjęcia stosownej regulacji dotyczącej przetwarzania danych w ramach trzeciego filaru oraz do powołania Grupy Roboczej, na której forum prowadzone byłyby prace w zakresie ochrony danych w sektorze ochrony porządku publicznego. Uzupełnieniem Deklaracji Krakowskiej jest Stanowisko w sprawie ochrony porządku publicznego i wymiany informacji w Unii Europejskiej wskazujące szereg zasad, których uwzględnienie jest konieczne w toku prac legislacyjnych nad wskazaną powyżej regulacją. Ostatnim dokumentem przyjętym przez Konferencję jest Opinia dotycząca projektu decyzji ramowej w sprawie uproszczenia wymiany informacji oraz wywiadu pomiędzy organami ochrony porządku publicznego państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do ciężkich przestępstw w tym aktów terroru, wskazująca na istotne braki w zakresie ochrony danych dostrzeżone w przedmiotowym projekcie oraz wzywająca do zmiany projektu przy uwzględnieniu Deklaracji Krakowskiej oraz uwag zawartych w przyjętej opinii.

Ostatnie aktualności