UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-398/15 Manni (9 marca 2017 r. )

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-08-28
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2017-08-28 14:08:43
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2017-08-28 14:22:10

Dane osobowe w rejestrach spółek a prawo do bycia zapomnianym

 

W wydanym 9 marca 2017 r. wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy członków zarządów spółek, których dane osobowe zostały wpisane do publicznych rejestrów.

 

Stan faktyczny

 

Sprawa dotyczyła Pana Salvatore Manni, członka zarządu włoskiej spółki, którego zdaniem obecne niepowodzenia biznesowe wynikają z faktu, iż w rejestrze prowadzonym przez izbę handlową w Lecce, widnieje informacja łącząca go z istniejącą kilkanaście lat wcześniej spółką, która ogłosiła upadłość. Sąd w Lecce nakazał izbie handlowej anonimizację danych łączących Manniego z upadłością pierwszej spółki oraz zobowiązał tę izbę do naprawienia szkody, jaka została w ten sposób wyrządzona. Izba handlowa odwołała się od tego wyroku do włoskiego Trybunału kasacyjnego. Ten z kolei zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE w ramach procedury pytań prejudycjalnych. Pytano czy pierwszeństwo mają zasady przetwarzania danych osobowych wskazane w art. 6 dyrektywy 95/46 w konsekwencji czego zasady te stałyby na przeszkodzie systemowi jawności rejestrów spółek, jak również czy dyrektywy 68/151 pozwala, aby w odstępstwie od nieograniczonego czasu i nieokreślonych adresatów danych jawnie dostępnych w rejestrze spółek dane nie były objęte »jawnością« w takim podwójnym znaczeniu, lecz były dostępne jedynie przez ograniczony czas lub jedynie dla określonych adresatów, na podstawie oceny poszczególnych przypadków przez podmiot administrujący danymi?

 

Wyrok TSUE

W wyroku Trybunał stwierdził, że celem jawności rejestrów spółek jest zagwarantowanie pewności prawa w stosunkach między spółkami a osobami trzecimi. Trybunał stwierdził, że ważne jest, aby wszystkie osoby pragnące nawiązać i kontynuować stosunki gospodarcze ze spółkami mającymi siedzibę w innych państwach członkowskich mogły łatwo zapoznać się z podstawowymi danymi dotyczącymi zakładania spółek handlowych oraz uprawnień osób upoważnionych do ich reprezentowania, co wymaga, aby wszystkie istotne informacje zostały wyraźnie wymienione w rejestrze. Wskazał również, że nie jest możliwe ustalenie jednolitego terminu, po którym jawność danych osobowych figurujących w rejestrze nie jest już niezbędna (nawiązując tutaj do zasady adekwatności i czasowego ograniczenia przechowywania danych w stosunku do celu z art. 6 dyrektywy 95/46).

 

Trybunał zauważył jednak, iż niewykluczone jest, iż w sytuacjach szczególnych mogą zaistnieć przesłanki przemawiające za ograniczeniem dostępu do danych konkretnej osoby widniejącej w rejestrze, po upływie odpowiednio długiego okresu czasu. Trybunał wskazał jednak, iż to do ustawodawców krajowych należy podjęcie decyzji o ewentualnym uregulowaniu kwestii ograniczenia dostępu do danych widniejących w rejestrach spółek.

 

 

Tekst wyroku jest dostępny na stronie Trybunału: curia.europa.eu

Ostatnie aktualności