UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-13/16 Rigas satiksme (4 maja 2017 r.)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-08-28
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2017-08-28 14:08:54
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2017-08-28 14:24:29

W dniu 4 maja 2017 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-13/16 Rīgas satiksme.

Sprawa dotyczyła tego, czy w świetle przepisów dyrektywy 95/46/WE administrator danych ma obowiązek ujawnienia danych umożliwiających identyfikację osoby uważanej za sprawcę wykroczenia administracyjnego w celu umożliwienia przewoźnikowi świadczącemu transport publiczny (Rigas satiksme) wytoczenia powództwa na drodze cywilnej.

Stan faktyczny sprawy

W grudniu 2012 r. w Rydze doszło do wypadku drogowego. Kierowca taksówki zatrzymał swój pojazd na poboczu jezdni. W momencie gdy trolejbus należący do Rigas satiksme przejeżdżał obok taksówki, pasażer zajmujący tylne miejsce w taksówce otworzył drzwi, które otarły i uszkodziły karoserię trolejbusu. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczony był kierowca taksówki wskazało, że do wypadku doszło z winy pasażera i że Rigas satiksme może dochodzić roszczenia przeciwko pasażerowi na drodze postępowania cywilnego.

Rigas satiksme zwróciło się do policji krajowej żądając m.in. przekazania imienia i nazwiska pasażera taksówki, numeru jego dokumentu tożsamości i adresu wskazując, że informacje te zostaną użyte wyłącznie w celu wytoczenia powództwa cywilnego. Policja przekazała imię i nazwisko pasażera, jednak w myśl krajowych przepisów do wytoczenia procesu niezbędne jest również podanie adresu pozwanego.

Wyrok TSUE

Trybunał orzekł, że art. 7 lit. f dyrektywy 95/46/ WE należy interpretować w ten sposób, że nie nakłada on obowiązku przekazania danych osobowych osobie trzeciej, aby umożliwić jej dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym za szkodę wyrządzoną przez osobę objętą ochroną tych danych. Jednakże art. 7 lit. f tej dyrektywy nie stoi na przeszkodzie takiemu przekazaniu na podstawie prawa krajowego., przy poszanowaniu określonych w tym przepisie przesłanek. Trybunał wskazał, że w tym względzie w art. 7 lit. f dyrektywy 95/46 określono trzy kumulatywne przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, a mianowicie, po pierwsze, realizację uzasadnionych interesów przez administratora danych lub osobę trzecią lub osoby trzecie, którym dane są ujawniane, po drugie, konieczność przetwarzania danych osobowych dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów, oraz po trzecie, przesłankę, aby nie miały pierwszeństwa prawa i wolności osoby objętej ochroną danych (pkt 28 wyroku).

W toku postępowania rzecznik generalny przedstawił opinię (pkt 65, 79 i 80), w której wskazał, że interes osoby trzeciej w uzyskaniu informacji o charakterze osobistym dotyczącej osoby, która naruszyła jej prawo własności, w celu wniesienia powództwa o odszkodowanie stanowi uzasadniony interes (podobnie wyrok w sprawie C-275/06 Promusicae). Trybunał przytoczył również brzmienie art. 8 ust. 2 lit. e dyrektywy 95/46/WE, który wprost wskazuje, że zakaz przetwarzania niektórych kategorii danych osobowych nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.

 

Tekst wyroku jest dostępny na stronie Trybunału: curia.europa.eu

Ostatnie aktualności