UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Sprawa C-101/01 (orzeczenie z dnia 6 listopada 2003)

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 10:52:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła wykładni dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych w związku z publikacją przez B. Lindqvist na swojej stronie internetowej danych osobowych dotyczących pewnej liczby osób, które podobnie jak ona świadczyły nieodpłatnie pracę na rzecz jednej z parafii kościoła protestanckiego w Szwecji. Trybunał w odpowiedzi na siedem pytań prejudycjalnych stwierdził, że:

  1. Operacja polegająca na zamieszczeniu na stronie internetowej danych różnych osób pozwalających je zidentyfikować za pomocą nazwiska albo innych środków stanowi „przetwarzanie danych osobowych w całości lub w części w sposób zautomatyzowany”.
  2. Pytanie to wymagałoby odpowiedzi jedynie w przypadku odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie.
  3. Przetwarzanie danych takie jak określone w pytaniu pierwszym nie jest objęte żadnym wyłączeniem przewidzianym w dyrektywie.
  4. Informacja, iż dana osoba doznała urazu stopy i przebywa na zwolnieniu lekarskim w niepełnym wymiarze, stanowi dane osobowe dotyczące zdrowia w rozumieniu art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46.
  5. „Przekazywanie danych do państw trzecich” w rozumieniu art. 25 dyrektywy 95/46 nie ma miejsca, w przypadku gdy osoba, która znajduje się w jednym z państw członkowskich, zamieszcza na stronie internetowej, przechowywanej przez dostawcę usług hostingowych mającego swoją siedzibę w tym samym państwie lub w innym państwie członkowskim, dane osobowe, czyniąc je w ten sposób dostępnymi dla każdego, kto połączy się z Internetem, w tym również dla osób, które znajdują się w państwie trzecim.
  6. Przepisy dyrektywy 95/46 nie zawierają same w sobie ograniczeń sprzecznych z ogólną zasadą swobody wypowiedzi lub z innymi prawami i swobodami obowiązującymi w ramach Unii Europejskiej, które odpowiadają w szczególności art. 10 EKPC. Do władz publicznych i sądów państw członkowskich odpowiedzialnych za stosowanie przepisów krajowych dokonujących transpozycji dyrektywy 95/46 należy zapewnienie właściwej równowagi między wchodzącymi w grę prawami i interesami, w tym prawami podstawowymi chronionymi przez wspólnotowy porządek prawny.
  7. Środki podejmowane przez państwa członkowskie w celu zapewnienia ochrony danych osobowych muszą być zgodne zarówno z przepisami dyrektywy 95/46, jak i z jej celem, jakim jest utrzymanie równowagi między swobodnym przepływem danych osobowych a ochroną życia prywatnego. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie rozszerzeniu przez państwo członkowskie zakresu ustawodawstwa krajowego dokonującego transpozycji przepisów dyrektywy 95/46 na dziedziny nieobjęte zakresem jej stosowania, pod warunkiem że nie sprzeciwia się temu żaden przepis prawa wspólnotowego.

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48382&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745114

Ostatnie aktualności