UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Połączone sprawy C-465/00, C-138/01 oraz C-139/01 (orzeczenie z dnia 20 maja 2003)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 10:58:21
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła wykładni dyrektywy 95/46 WE w związku z obowiązkiem publikacji przez instytucje publiczne informacji o wypłacanych przez te instytucje pracownikom i emerytom wynagrodzeniach i emeryturach, których wysokość przekracza pewien próg, wraz z nazwiskami beneficjentów, w celu sporządzenia sprawozdania rocznego. Poruszono w niej trzy kwestie:

  1. Rządy austriacki i włoski utrzymywały, że dyrektywa nie ma zastosowania przed sądami krajowymi, ponieważ co do zasady dotyczy ona tworzenia rynku wewnętrznego w szczególności związanego ze swobodnym przepływem pracowników. TS UE orzekł, że stosowanie dyrektywy nie może zależeć od tego, czy  w danej sprawie istnieje wystarczający związek ze swobodami traktatowymi, ponieważ granice stosowania dyrektywy nie byłyby jasne. Dyrektywa znajduje zastosowanie do obszarów regulowanych przez prawo wspólnotowe.
  2. Rozpowszechnienie informacji o wysokości rocznych dochodów przekraczających pewien próg oraz o nazwiskach beneficjentów tych dochodów jest możliwe, o ile jest zarazem konieczne i stosowne względem celu, jakim jest prawidłowe zarządzanie funduszami publicznymi, przy czym zbadanie tej kwestii należy do sądów krajowych.
  3. Art. 6 ust. 1 lit. c) (państwa mają zapewnić, że dane osobowe są prawidłowe, stosowne oraz nie nadmierne ilościowo w stosunku do celów, dla których zostały zgromadzone i/lub dalej przetworzone; oraz art. 7 lit. c) i e) (przesłanki legalności przetwarzania) dyrektywy 95/46 podlegają bezpośredniemu stosowaniu. To, że państwa członkowskie mają pewną swobodę w kwestii ich wdrażania to jednak są one wystarczająco precyzyjne aby można się było na nie powołać.

Dostępny pod adresem:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48330&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745160

Ostatnie aktualności