UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Połączone sprawy C-317/04 oraz C-318/04 (orzeczenie z dnia 30 maja 2006)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:00:24
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła stwierdzenia nieważności zawarcia Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic oraz nieważności decyzji Komisji 2004/535/WE z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zawartych w Passenger Name Rekord (PNR) pasażerów lotniczych przekazywanych do Biura Celnego i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (Dz.U. L 183, str. 83). Trybunał uznał nieważność decyzji KE 2004/535/WE o odpowiedniej ochronie oraz decyzji Rady 2004/496/WE o zawarciu umowy. W ocenie TS UE decyzja KE dotyczyła kwestii wychodzącej poza zakres dyrektywy 95/46. Zgodnie z Art. 3 ustęp 2 nie obejmuje ona kwestii związanych z bezpieczeństwem państwa oraz zwalczania terroryzmu. Decyzja Rady była oparta na Art. 95 TWE w połączeniu z Dyrektywą. Jako że ta ostatnia nie mogła stanowić podstawy prawnej, także ta decyzja została uznana za nieważną. Trybunał utrzymał jednak umowę w mocy, z uwagi na potrzebę zapewnienia pewności prawa, do dnia 30 sierpnia 2006.

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57549&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745262

Ostatnie aktualności