UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Sprawa C-275/06 (Orzeczenie z dnia 29 stycznia 2008)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:01:32
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła wykładni dyrektyw 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178, s. 1), 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych [prawa autorskiego i praw pokrewnych] w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s. 10) i 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45, i sprostowanie Dz.U. L 195, s. 16) oraz art. 17 ust. 2 i art. 47 Karty praw podstawowych proklamowanej w Nicei w dniu 7 grudnia 2000 r. odnośnie  sporu między nie mającym celu zarobkowego stowarzyszeniem Productores de Música de España (Promusicae) a Telefónicą de España SAU dotyczącego odmowy przez tę ostatnią udostępnienia Promusicae, działającego na rzecz zrzeszonych w nim właścicieli praw własności intelektualnej, danych osobowych dotyczących korzystania z Internetu przy użyciu połączenia dostarczonego przez Telefónicę. Trybunał orzekł, że choć dyrektywy zakładają ochronę praw własności intelektualnej to jednak nie mogą naruszać wymogów ochrony danych osobowych.

Informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej mogą być przekazane na uzasadnione żądanie powoda przez sądy, państwa członkowskie nie są jednak zobowiązane do ustanowienia przepisów nakazujących przekazywanie na potrzeby postępowania cywilnego informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej. Ponadto zgodnie z orzeczeniem Trybunału przy transpozycji tych dyrektyw państwa członkowskie powinny opierać się one na takiej wykładni tych dyrektyw, która pozwoli na zapewnienie odpowiedniej równowagi między poszczególnymi prawami podstawowymi chronionymi przez wspólnotowy porządek prawny.

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70107&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745557

Ostatnie aktualności