UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Sprawa C-73/07 Tietosuojavaltuutettu v Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy (orzeczenie z 16 grudnia 2008)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:02:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła wykładni Dyrektywy 95/46/WE odnośnie sporu pomiędzy Tietosuojavaltuutettu (inspektorem ochrony danych osobowych) a Tietosuojalautakunta (komisją ds. ochrony danych) w przedmiocie działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych dokonywanych przez spółki Satakunnan Markkinapörssi Oy i Satamedia Oy. W/w firmy pobierały od instytucji publicznych jawne dane dotyczące dochodów oraz opodatkowania 1,2 mln fińskich obywateli, by następnie używać ich w celach marketingowych. Trybunał uznał, że zbiory władz publicznych obejmujące dane osobowe, które zawierają jedynie materiał informacyjny już upowszechniony przez media, należą do zakresu zastosowania dyrektywy. W innej sytuacji wystarczyłoby aby państwa członkowskie upubliczniły dane by wyjąć je spod ochrony. Rozpowszechnianie takich informacji powinno zostać uznane za przetwarzanie danych wyłącznie w celach dziennikarskich jeśli ich wyłącznym celem jest publiczne rozpowszechnienie informacji, opinii lub myśli. Ponadto okoliczność, że opublikowanie danych o charakterze jawnym jest związane z celem zarobkowym tego nie wyklucza. Decyzja w takich sprawach należy do sądu krajowego.

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76075&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745428

Ostatnie aktualności