UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Sprawa C-524/06 Heinz Huber przeciwko Republice Federalnej Niemiec (orzeczenie z dnia 16 grudnia 2008)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:05:20
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła wykładni dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych odnośnie wniosku obywatela Austrii Heinz’a Huber’a o wykreślenie jego danych z Centralnego Rejestru Cudzoziemców w Niemczech. Trybunał orzekł, że system przetwarzania danych osobowych dotyczących obywateli Unii nie będących obywatelami danego państwa członkowskiego, który ma na celu wspomaganie organów krajowych właściwych do stosowania przepisów dotyczących prawa pobytu, spełnia przewidziany w art. 7 lit. e) dyrektywy 95/46/WE (dotyczący jednej z przesłanek legalności, którą jest konieczność realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej przekazanej administratorowi danych lub osobie trzeciej przed którą ujawnia się dane) wymóg konieczności gdy zawiera wyłącznie dane konieczne do stosowania tych przepisów oraz jego scentralizowany charakter pozwala na bardziej skuteczne stosowanie tych przepisów. Czy przesłanki te spełniono w konkretnej sprawie decyduje sąd krajowy. Jednocześnie nie może uznać za konieczne przechowywania i przetwarzania danych wymieniających dane osoby z nazwiska w celach statystycznych. W takim celu wystarczyłyby dane anonimowe.

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd52087cd180d44f0882e1fe6d43fae068.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbN10?text=&docid=76077&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=665553

Ostatnie aktualności