UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Sprawa C-553/07 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam przeciwko M.E.E. Rijkeboer Netherlands (orzeczenie z dnia 7 maja 2009)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:07:43
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła wykładni dyrektywy 95/46/WE odnośnie sporu pomiędzy M.E.E. Rijkeboerem a urzędem miasta Rotterdam w przedmiocie częściowej odmowy udostępnienia mu informacji odnośnie do komunikacji dotyczących go danych osobowych osobom trzecim w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie przez niego wniosku o udostępnienie informacji. Trybunał orzekł, że dyrektywa 95/46 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia prawa dostępu do informacji o odbiorcach lub kategorii odbiorców dotyczących jej danych osobowych oraz treści przekazanych danych zarówno w odniesieniu do teraźniejszości jak i przeszłości. Państwo określa czas przechowywania tej informacji oraz odpowiedni dostęp do tej informacji, które stanowiłyby rezultat właściwego wyważenia między interesem osoby, której dane dotyczą, a obciążeniem, jakie obowiązek przechowywania tej informacji reprezentuje dla administratora danych.

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74028&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745602

Ostatnie aktualności