UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sprawa: C-28/08 P – Komisja Europejska przeciwko The Bavarian Lager Co. Ltd, Europejski Inspektor Ochrony Danych (orzeczenie z dnia 29 czerwca 2010)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:08:20
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła wniosku jaki złożyła firma The Bavarian Lager Co. Ltd w celu uzyskania dostępu do kompletnego protokołu spotkania w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom przez państwo członkowskie. Wcześniej Komisja Europejska udostępniła ten protokół jednak bez pięciu nazwisk. Komisja decyzją z dnia 18 marca 2004 odrzuciła wiosek The Bavarian Lager o dostęp do tego protokołu wraz z nazwiskami, co następnie zostało unieważnione przez Sąd I Instancji (sprawa T-194/04). Sąd uznał że nie ma co do zasady obowiązku podawania powodu aby uzyskać dokumenty od instytucji publicznych. Osoba, której dane są w tych dokumentach nie ma prawa do sprzeciwu, należy natomiast wziąć pod uwagę wpływ ujawnienia tych danych. Żeby jednak odmówić ujawnienia, musiałoby ono w sposób konkretny i rzeczywisty naruszyć prawo do integralności i prywatności. Trybunał uchylił orzeczenie Sądu I Instancji w zakresie w jakim unieważniło ona decyzję Komisji. Istotą sprawy była ocena stosunku dwóch dyrektyw 45/2001 oraz 1049/2001. Choć obie dotyczą ochrony danych osobowych to jednak mają różne cele. Pierwsza z nich skupia się na obronie prawa do prywatności, druga natomiast ma za zadanie zapewnić maksymalną przejrzystość w życiu publicznym. W tej konkretnej sprawie sąd uznał że Bavarian Lager otrzymał protokół wraz ze stanowiskami poszczególnych uczestników w ramach ich obowiązków zawodowych. Aby uzyskać również nazwiska firma powinna przedstawić wyraźnie i prawnie usankcjonowane uzasadnienie. Sąd I Instancji zbyt ograniczył przepis mówiący o konieczności zbadania wpływu ujawnienia danych. Celem europejskiego systemu ochrony danych osobowych jest zapewnienie równowagi pomiędzy dwoma powyższymi rozporządzeniami.

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84752&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745613   

Ostatnie aktualności