UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Sprawa C-518/07 Komisja Europejska wspierana przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych przeciwko Republice Federalnej Niemiec (orzeczenie z dnia 9 marca 2010)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:09:06
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła skargi Komisji Europejskiej wniesionej do Trybunału o stwierdzenie, że RFN, poddając organy kontroli właściwe w dziedzinie przetwarzania danych osobowych w sektorze niepublicznym w niektórych krajach związkowych nadzorowi państwowemu i dokonując w związku z tym nieprawidłowej implementacji wymogu ich „całkowitej niezależności”, złamała dyrektywę 95/46 WE. Trybunał przychylił się do wniosku KE. Odniósł się również do kwestii pojęcia „całkowitej niezależności”. Według Trybunału pojęcie to oznacza , że uprawnienia decyzyjne wyłączone są spod jakiegokolwiek wpływu spoza organu kontroli, bez względu na to, czy pośredniego, czy bezpośredniego.

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745626

Ostatnie aktualności