UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: połączona Sprawa C-92/09 oraz C-93/09 - Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09) przeciwko Krajowi Związkowemu Hesja (orzeczenie z dnia 9 listopada 2010)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:09:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła wykładni rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityk rolnej, Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/). A także dyrektywy 95/46/WE Spór dotyczył publikacji na stronie internetowej Federalnego Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia, danych osobowych dotyczących beneficjentów środków pochodzących z EFRG lub EFRROW. Trybunał stwierdził nieważność przepisów rozporządzenia 1290/2005 oraz rozporządzenia 259/2008w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z EFRG oraz EFRROW w zakresie w jakim wymagają one publikacji danych osobowych dotyczących każdego beneficjenta, bez wprowadzenia rozróżnienia według odpowiednich kryteriów, takich jak okresy, w których otrzymali tę pomoc, jej częstość czy też rodzaj i wysokość. Istotą orzeczenia było zbadanie czy publikacja danych w tym przypadku odpowiadała celom interesu ogólnego uznanego przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. Co do zasady publikacja danych o otrzymanych środkach jest uzasadniona w celu społecznej kontroli ich wydawania. Z drugiej strony w odniesieniu do osób fizycznych złamano zasadę proporcjonalności. Instytucje Unii nie dochowały wszelkich starań aby odpowiednio wyważyć interesów przejrzystości oraz ochrony danych osobowych osób otrzymujących środki w ramach WPR.

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=PL&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=745649

Ostatnie aktualności