UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-46/09, kandydat na pracownika kontraktowego w Parlamencie Europejskim przeciwko Parlament Europejski (orzeczenie z dnia 5 lipca 2011)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-02 11:12:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła decyzji PE z dnia 19 XII.2008 o wycofaniu oferty pracy dla Skarżącej. Była ona oparta na niepomyślnym wyniku badań lekarskich. Skarżąca podniosła szereg zarzutów, m.in. co do oparcia się PE na wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez Komisję Europejską, które zostały wykonane, gdy skarżąca chciała pracować dla tej instytucji.  W części wyroku dotyczącej ochrony danych SSP odniósł się do kwestii legalności przekazania danych medycznych z KE do PE na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Badając ten aspekt w świetle Rozporządzenia 45/2001 sąd zauważył iż zgodnie z Art. 4.1 cel przetwarzania danych może być zmieniony tylko wtedy jeśli zmiana celu jest dozwolona wyraźnie przez wewnętrzne przepisy instytucji lub organów Unii. Celem badania przez KE była jej własna procedura rekrutacyjna, więc użycie badań na potrzeby PE było zmianą celu. W postępowaniu Sąd ustalił, że taka sytuacja nie była przewidziana w żadnym akcie wydanym przez KE lub Parlament. Ponadto osoba nie została w ogóle poinformowana o tym przekazaniu co jest wymagane przez Art. 27. Następnie sąd zbadał czy przekazanie takich danych było „konieczne” zgodnie z Art. 10 Rozporządzenia 45/2001. Sąd uznał, że można było zastosować inne środki przed zwróceniem się do KE m.in. wezwać skarżącą do przedstawienia określonych informacji na temat swej historii zdrowia oraz zlecić przeprowadzenie koniecznych badań lekarskich własnym służbom. Co więcej wyniki badań KE miałyby ważne przez 1 rok a zostały przekazane do PE po upłynięciu tego okresu. Wobec powyższych argumentów Sąd uchylił sporną decyzję oraz zasądził 25000 Euro odszkodowania dla Skarżącej.

Dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=106842&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1110613

Ostatnie aktualności