UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Sprawa C-614/12 (Orzeczenie z dnia 16 października 2012 r.)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-10-18
Wprowadził‚ informację: 2012-10-18 13:06:59
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Sprawa dotyczyła rzekomo niewłaściwej implementacji przez Austrię art. 28 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE stanowiącego, że organ lub organy, które mają być powołane w celu kontroli stosowania przepisów przyjętych na mocy powyższej dyrektywy „postępują w sposób całkowicie niezależny przy wykonywaniu powierzonych im funkcji”. Komisja Europejska (dalej KE) przedstawiła trzy zarzuty, dotyczące: statusu członka zarządzającego Komisji ds. Ochrony Danych (dalej DSK), który jest jednocześnie urzędnikiem federalnym, braku odrębności organizacyjnej DSK w stosunku do Urzędu Kanclerskiego oraz prawa przysługującego Kanclerzowi Austrii do uzyskania informacji na temat wszelkich aspektów zarządzania tym urzędem. Trybunał poparł wszystkie zarzuty KE. Odnośnie zarzutu pierwszego, DSK jest 6-ścio osobowym kolegialnym urzędem, przy czym członek zarządzający, odpowiedzialny za bieżące sprawy urzędu, jest urzędnikiem federalnym. W związku z tym, zdaniem Trybunału, „niezależnie od tego do jakiego organu federalnego należy członek zarządzający DSK, bezspornie istnieje pomiędzy nim oraz rzeczonym organem federalnym stosunek służbowy umożliwiający przełożonemu tegoż członka zarządzającego nadzorowanie jego działalności.” Istotny w tym zakresie jest fakt, że zgodnie z ustawą - prawo o służbie urzędniczej (dalej BDB), „przełożony ma szerokie uprawnienia kontrole względem urzędników należących do jego departamentu.” Tymczasem art. 28 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE „stoi na przeszkodzie nadzorowi służbowemu, jakiemu podlega ów członek (…)”, choćby z tego względu, że przełożony ma wpływ na jego awans co mogłoby prowadzić do „przewidywalnego posłuszeństwa”. Jeśli chodzi o zarzut drugi, Urząd Kanclerski zapewnia DSK konieczne wyposażenie i personel. W związku z tym w skład urzędu DSK wchodzą urzędnicy Urzędu Kanclerskiego, którzy podlegają nadzorowi służbowemu tej ostatniej instytucji. Jak wskazano powyżej „taki nadzór ze strony państwa jest nie do pogodzenia z wymogiem niezależności”. W odniesieniu do zarzutu trzeciego, zdaniem Trybunału prawo do uzyskania informacji przez Kanclerza Austrii „może spowodować poddanie DSK bezpośredniemu wpływowi” Kanclerza. Istotne jest tutaj także to, że „że prawo do uzyskania informacji jest bardzo szerokie gdyż dotyczy „wszelkich aspektów zarządzania [DSK] i po drugie, że jest ono bezwarunkowe.” W związku z powyższym Trybunał uznał, że „Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 28 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 95/46.”

Wyrok dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128563&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=359958

Ostatnie aktualności