UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

27. plenarne zebranie Komitetu T-PD

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-12-16
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-12-21 13:18:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W dniach 29.11- 2.12 2011 r. w Strasburgu odbyło się 27. plenarne zebranie Komitetu Konsultacyjnego do spraw Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitet T-PD).

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Obecnie, prace Komitetu T-PD koncentrują się na modernizacji Konwencji Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r., która ma na celu zagwarantowanie, na terytorium każdej ze Stron, każdej osobie fizycznej, niezależnie od jej narodowości i miejsca zamieszkania, poszanowanie jej praw i podstawowych wolności, w szczególności prawa do prywatności, w związku z automatycznym przetwarzaniem dotyczących jej danych osobowych.

Rezultatem społecznych konsultacji przeprowadzonych przez Radę Europy na początku 2011 r., a także prac prowadzonych przez Biuro Komitetu T-PD,  jest dokument pt. „Modernisation of Convention 108: proposals”. Dokument przewiduje zmiany dążące w  kierunku:

  • Zachowania istniejących przepisów Konwencji, jak i również dodanie bardziej szczegółowych zapisów, w tym aktualizacja terminologii oraz wprowadzenie pewnych nowych zasad, jak np. zasada rozliczalności;
  • Zachowania spójności i zgodności przepisów z ustawodawstwem Unii Europejskiej;
  • Zapewnienia, aby Konwencja była nadal neutralna pod względem technologicznym;
  • Potwierdzenia potencjału Konwencji, jako uniwersalnego standardu o  otwartym charakterze;
  • Zapewnienia Konwencji efektywności środków oraz prostoty sformułowania zasad;
  • Zachowania zasady, zgodnie z którą  przepisami Konwencji objęte są zarówno sektor publiczny jak i prywatny.

Pierwsze czytanie propozycji zmian do Konwencji nr 108 odbyło się podczas 27. plenarnego zebrania Komitetu T-PD. Propozycje zmian zostaną poddane pisemnym konsultacjom na początku 2012 r., a następnie zatwierdzone na 28. plenarnym zebraniu Komitetu T-PD w czerwcu 2012 r. Rezultaty prac zostaną przedstawione Komitetowi Ministrów Rady Europy.

27. plenarne zebranie Komitetu T-PD było również okazją do przedyskutowania rewizji dokumentów uszczegóławiających postanowienia Konwencji 108 tj. rekomendacji dotyczących zatrudnieniasektora policji, w celu dostosowania istniejących już dokumentów do obecnych warunków.

Spotkanie było również okazją do wyboru nowego Komisarza do spraw Ochrony Danych Rady Europy, którym została Pani Eva Souhrada-Kirchmayer – Członek Zarządzający i Dyrektor Austriackiej Komisji Ochrony Danych .

Kolejne, 28. plenarne zebranie Komitetu Konsultacyjnego do spraw Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych odbędzie się w 2012 r. w dniach 19-22 czerwca.

Ostatnie aktualności