UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Zadania i kompetencje

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-24 11:28:41
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Do zadań Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w szczególności należy:

 • rozpatrywanie skarg oraz informowanie osoby, której dane dotyczą o wyniku postępowania;
 • przeprowadzanie dochodzeń zarówno z własnej inicjatywy, jak i na podstawie skarg oraz informowanie osób, których dane dotyczą, o ich wyniku;
 • monitorowanie i zapewnianie stosowania przepisów Rozporządzenia i każdego innego aktu wspólnotowego odnoszącego się do ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez instytucję lub organ Wspólnoty, z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich działającego z mocy prawa;
 • doradztwo wszystkim instytucjom i organom wspólnotowym, we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności przed przyjęciem przepisów wewnętrznych związanych z ochroną podstawowych praw i wolności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych;
 • monitorowanie rozwoju odpowiednich dziedzin, o ile ma on wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych;
 • współpraca z krajowymi organami nadzoru, do których odnosi się art. 28 Dyrektywy 95/46/WE w krajach, do których ta dyrektywa ma zastosowanie.
 • współpraca z organami nadzoru w dziedzinie ochrony danych ustanowionymi przez tytuł VI Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności mając na względzie poprawę spójności i zastosowania reguł i procedur;
 • uczestniczenie w działalności grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, o którym mówi art. 29 Dyrektywy 95/46/WE;
 • prowadzenie rejestru operacji przetwarzania, o których został powiadomiony na mocy art. 27 ust. 2 Rozporządzenia i które zostały zarejestrowane zgodnie z art. 27 ust. 5 Rozporządzenia oraz zapewnia metody dostępu do rejestrów prowadzonych przez rzeczników ochrony danych na mocy art. 26 Rozporządzenia;
 • przeprowadzanie wstępnych kontroli przetwarzania, o których został powiadomiony;
 • składanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji z jednoczesną jego publikacją,
 • doradzanie osobom, których dane dotyczą, w kwestii korzystania z ich praw;
 • przekazywanie spraw administratorom w przypadku domniemanego naruszenia przepisów rządzących przetwarzaniem danych osobowych i w miarę potrzeb, proponowanie środków prawnych dla usunięcia naruszeń i dla poprawy ochrony osób, których dane dotyczą;
 • nakazywanie, aby przyjęte zostały wnioski o skorzystaniu z pewnych praw w odniesieniu do danych, gdy takie wnioski zostały odrzucone z naruszeniem art. 13-19 Rozporządzenia;
 • ostrzeganie lub upominanie administratorów danych;
 • nakazywanie poprawienia, zablokowania, wykasowania lub zniszczenia wszystkich danych, jeżeli były one przetwarzane z naruszeniem przepisów rządzących przetwarzaniem danych osobowych oraz powiadomienie o takich działaniach osób trzecich, którym dane zostały ujawnione;
 • nakładanie czasowego lub całkowitego zakazu przetwarzania;
 • przekazywanie sprawy odpowiedniej instytucji lub organowi Wspólnoty i jeśli to konieczne Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji;
 • przekazywanie sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktacie;
 • interweniowanie w sprawach wniesionych przed Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Ostatnie aktualności