UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych bank ma prawo nadal przetwarzać dane osobowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-15
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-08-19 11:24:27
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oznacza, iż dalsze przetwarzanie danych w tym celu staje się niedopuszczalne.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jedynie wówczas, gdy administrator danych - w tym przypadku bank - legitymuje się jedną z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 ustawy - czyli przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne, wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę (pkt 1); jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (pkt 2); jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 3); jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (pkt 4); jest to niezbędne dla wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych prze administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (pkt 5). Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych. Stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy, w razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 8, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych (bank) może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osobowych w celach objętych sprzeciwem.

Tak więc złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oznacza, iż przetwarzanie danych w tym celu staje się niedopuszczalne. Przetwarzanie danych w celach marketingowych, pomimo złożonego do banku sprzeciwu doprowadzić może w konsekwencji do naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności