UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy przekazywanie przez bank informacji o zadłużeniu osoby, której dane dotyczą osobom postronnym jest zgodne z prawem?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-24
Wprowadził‚ informację: 2009-08-05 12:52:45
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem takie informacje objęte są tajemnicą bankową i ich przekazywanie osobom postronnym jest bezprawne.

Uzasadnienie

Kwestie związane z prowadzeniem działalności bankowej oraz praw i obowiązków zarówno banków, jak i ich klientów uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zgodnie z art. 104 ust. 1 tej ustawy, bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji objętych tajemnicą bankową określony został w art. 105 powołanego wyżej aktu prawnego. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach tej ustawy, bank może ujawnić osobom trzecim wiadomości objęte tajemnicą tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą pisemnie upoważni bank do przekazania określonych wskazanych przez siebie osobom informacji (art. 104 ust. 3 Prawa bankowego). Podkreślenia wymaga przy tym, iż – w myśl art. 105 ust. 5 tej ustawy – bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. Ujawnienie tajemnicy bankowej skutkuje zatem odpowiedzialnością odszkodowawczą banku. Nie wyczerpuje to wszystkich skutków prawnych naruszenia tajemnicy bankowej przez instytucję bankową. W literaturze przedmiotu prezentowany jest pogląd, iż „mogą też pojawić się roszczenia o naruszenie dóbr osobistych (art. 24 i art. 448 k.c.)” (M. Bączyk, Prawo bankowe, Warszawa 1997 – 2004, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Powództwa z tytułu naruszenia dóbr osobistych rozpatrywane są przez sądy powszechne na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w trybie określonym przepisami ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Ponadto, zgodnie z art. 171 ust. 5 Prawa bankowego, kto, będąc obowiązany do zachowania tajemnicy bankowej, ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę bankową, niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie, podlega grzywnie do 1 000 000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3. Osoba, która uważa, iż doszło do naruszenia tajemnicy bankowej, powinna skierować zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania (policji, prokuratury). Do ich wyłącznej kompetencji należy bowiem ocena, czy działanie określonego podmiotu wypełnia znamiona przestępstwa.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że przekazywanie przez bank informacji o zadłużeniu osoby, której dane dotyczą osobom postronnym nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach prawa bankowego.

 

Ostatnie aktualności