UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy bank może przetwarzać dla celów marketingowych dane osobowe swoich byłych klientów?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-15
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-02-02 09:03:45
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Tak, ale tylko za ich zgodą.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej ustawą, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i  wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o  którym mowa w ww. ust. 1 pkt 5, uważa się  w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych (art. 23 ust. 4 pkt 1  ustawy). Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Bank, jako administrator danych, jest uprawniony do przetwarzania, w celu prowadzenia marketingu własnych produktów i  usług, danych osobowych klientów aktywnych, tj. takich, z którymi łączą go różnego rodzaju umowy. Jednakże po rozwiązaniu umowy bank jest zobowiązany do przetwarzania danych swoich dotychczasowych klientów wyłącznie dla realizacji celów archiwalnych i statystycznych (art. 105a ust. 4 Prawa bankowego). Natomiast może przetwarzać dane osobowe dotychczasowych klientów dla celów marketingowych jedynie za ich odrębną zgodą. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 lutego 2005 r. (sygn. II SA/Wa 2030/04), orzekł, iż „z chwilą zamknięcia rachunku bankowego kończy się prawne zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych tych osób, których rachunki zostały zamknięte, gdyż osiągnięty zostaje  cel, w jakim dane te były przetwarzane.”

Zatem bank nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych byłego klienta w celach marketingowych w  sytuacji, gdy nie łączy go już z nim umowa i nie wyraził on na to zgody.

Ostatnie aktualności