UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych może podać do wiadomości publicznej dane osoby, przeciwko której wszczął postępowanie sądowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-11-25
Wprowadził‚ informację: 2010-11-26 11:40:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż przepisy prawa zobowiązują go nie tylko do przekazywania informacji o wszczęciu postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta bądź jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, ale także do oznaczenia stron takiego postępowania.

Uzasadnienie

Obowiązek podania przez emitenta określonych informacji do wiadomości publicznej wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Stosownie do jej art. 56 ust. 1, emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest obowiązany do równoczesnego przekazywania Komisji, spółce prowadzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych. W przypadku emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych informacje te muszą być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Stanowi ono, że emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego m.in. informacji o wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta (§ 5 ust. 1 pkt 8). Zobowiązuje go też, by raport taki zawierał m.in. oznaczenie stron wszczętego postępowania (§ 14).

Podanie imienia i nazwiska dla oznaczenia strony postępowania jest uzasadnione, ponieważ przyjmuje się, że użyty w rozporządzeniu ministra finansów zwrot „oznaczenie stron” nie może mieć innego znaczenia niż to, w jakim występuje w innych aktach prawnych odnoszących się do poszczególnych postępowań, np. cywilnych, administracyjnych czy podatkowych. Dlatego też przez „oznaczenie stron” należy rozumieć zidentyfikowanie ich tożsamości, do czego w przypadku osoby fizycznej niezbędne jest wskazanie przynajmniej jej imienia i nazwiska.

A zatem skoro z przepisów prawa wynika, że spółka emitująca papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych ma obowiązek podać do wiadomości publicznej dane osoby, przeciwko której wszczęła postępowanie sądowe, to działanie to z punktu widzenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest legalne. Istnienie szczególnego przepisu prawa zezwalającego na przetwarzanie (np. udostępnianie) danych osobowych jest bowiem jedną z podstaw uprawniających do przetwarzania danych osobowych, która wskazana została w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności