UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy radny jest zobowiązany do składania staroście oświadczenia o swoim stanie majątkowym?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-27
Wprowadził‚ informację: 2004-04-30 11:29:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż zobowiązują go do tego przepisy ustawy o samorządzie powiatowym.

Uzasadnienie

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządu powiatowego jest uregulowany w przepisach ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zgodnie z art. 25c ust. 1 powołanej ustawy, radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym." Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Stosownie natomiast do ust. 3 ww. artykułu oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

  1. radny - przewodniczącemu rady powiatu,
  2. starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie,
  3. wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty - staroście.


Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że radny jest zobowiązany do złożenia staroście oświadczenia o swoim stanie majątkowym oraz kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

 

 

Ostatnie aktualności