UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy polski związek sportowy może przetwarzać dane osobowe szczególnie chronione w postaci zaświadczenia zawierającego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-05-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-21 14:39:49
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Tak, takie zaświadczenie może być przetwarzane przez polski związek sportowy, co wynika z m. in. z przepisów ustawy o kulturze fizycznej oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych, do których należą m. in. dane o stanie zdrowia, co do zasady jest niedopuszczalne. Jednakże istnieją wyjątki legalizujące przetwarzanie tych danych. I tak, przetwarzanie danych szczególnie chronionych czyli np. danych o stanie zdrowia jest dopuszczalne m. in. w sytuacji gdy, przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

Takimi przepisami zezwalającymi na przetwarzanie danych szczególnie chronionych są niżej wskazane przepisy, na podstawie których osoba może ubiegać się o wydanie „patentu”. Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa wydanego na podstawie art. 53a ust 6 ustawy z 19 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, osoba, która ubiega się o wydanie patentu składa m. in. wniosek o wydane patentu oraz zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.

Natomiast wniosek o wydanie patentu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 ww. rozporządzenia, powinien zawierać m. in. nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia oraz nr PESEL.

Dlatego, biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wskazane wyżej przepisy wprost zezwalają polskiemu związkowi sportowemu na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zaświadczeniu zawierającym orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawienia żeglarstwa, w związku z czym takie działanie związku żeglarskiego jest legalne z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności