UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy przekazywanie przez lekarzy danych osobowych osób, u których podejrzewa się lub stwierdzono chorobę zakaźną, podmiotom określonym w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-08-26 15:35:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż do podania takich informacji lekarzy zobowiązują przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, będącej przepisem szczególnym wobec ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnie, którymi są m.in. dane o stanie zdrowia, jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na ich przetwarzania bez zgody osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie stwarza pełną gwarancję ich ochrony.

W tym przypadku przepisem szczególnym są przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W myśl art. 27 ust. 1 tej ustawy, lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje u pacjenta zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia bądź choroby zakaźnej, ma obowiązek - w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia - zgłoszenia tego faktu:

  • państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej,
  • państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,
  • innym podmiotom właściwym ze względu na rodzaj choroby zakaźnej, zakażenia lub zgonu z powodu choroby zakaźnej.

Zakres danych umieszczanych w zgłoszeniu określony został w art. 27 ust. 4 omawianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem w zgłoszeniu podaje się:

  • imię, nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych,
  • płeć,
  • adres miejsca zamieszkania;
  • rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej, charakterystykę podstawowych objawów klinicznych, okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka, charakterystyki biologicznego czynnika zakaźnego, oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru epidemiologicznego, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.

Wzór formularza zgłoszeń określony został rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania.

Obowiązki zgłaszania podejrzeń zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej spoczywają również na innych podmiotach, np. kierownikach szpitali lub zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital czy kierownikach laboratoriów, o czy stanowią art. 14 i 29 wymienionej ustawy.

Reasumując, wymienione wyżej przepisy stanowią podstawę do udostępniania danych osobowych, w tym danych szczególnie chronionych, określonym w nich podmiotom, na zasadach i w trybie przewidzianym tymi przepisami.

 

Ostatnie aktualności