UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może rozesłać do osób, których dotyczy projekt uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej w sprawie określenia odrębnej własności lokali, odpisy tej uchwały wraz z załącznikiem, zawierającym m.in. oznaczenie nieruchomości; rodzaj, położenie i powierzchnię wszystkich lokali; wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej; oznaczenie osób, którym przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali oraz przypadający na każdy lokal stan zadłużenia - bez zgody osób, których dane te dotyczą?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-10-19
Wprowadził‚ informację: 2005-04-05 14:21:32
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, może tylko wysłać powiadomienie o  terminie i miejscu wyłożenia projektów uchwał do wglądu tych osób, których te projekty uchwał dotyczą i którym, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali.

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wprawdzie zgoda jest jedną z wymienionych w tym przepisie przesłanek legalności przetwarzania danych, ale jej posiadanie nie jest jedynym warunkiem, po spełnieniu którego przetwarzanie danych można uznać za zgodne z prawem. Jednym z takich warunków jest także istnienie przepisu prawa, który określa prawa lub obowiązki w ten sposób, że bez przetwarzania danych ich zrealizowanie nie byłoby możliwe.

Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wyraźnie zobowiązują zarząd spółdzielni do umieszczenia w treści uchwały w sprawie określenia odrębnej własności lokalu: oznaczenia nieruchomości obejmującej budynek lub budynki, w których ustanawia się odrębną własność lokali; rodzaju, położenia i powierzchni lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych; wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu; oznaczenia osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali oraz przypadający na każdy lokal stan zadłużenia (art. 42 ust. 3). Projekty wspomnianych uchwał zarząd spółdzielni wykłada na co najmniej 14 dni do wglądu w lokalu siedziby spółdzielni, po pisemnym, wysłanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, imiennym powiadomieniu o terminie i miejscu wyłożenia projektów uchwał do wglądu tych osób, których te projekty uchwał dotyczą i którym, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali (art. 43 ust. 1).

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, osoby te mogą, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, zaskarżyć ją do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli uchwała ta narusza ich interes prawny lub uprawnienia.

A zatem sposób informowania przez spółdzielnię osób, których dotyczą projekty uchwał w sprawie przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali, został wprost określony w przepisach prawa i należy się do nich stosować.

 
 

Ostatnie aktualności