UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo zapoznania się z protokołami obrad organów spółdzielni oraz umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-11-22 15:26:28
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:57:05
Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera jedynie ogólne zasady postępowania obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych oraz określa prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Przyjęte zasady interpretacyjne, jak np. zasada lex specialis derogat legi generali, oznaczająca, że przepis szczególny uchyla moc prawną przepisu ogólnego, w praktyce powodują, że ustawa nie znajduje zastosowania ilekroć kwestie w niej zawarte (np. dotyczące dostępu do danych osobowych) są w sposób bardziej szczegółowy regulowane przepisami innych aktów prawnych. Takie zagadnienie jak przedstawione w pytaniu znajduje swoje uregulowanie w takich właśnie szczególnych przepisach, i dlatego należy je rozstrzygać wyłącznie na gruncie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.), zwłaszcza jej art. 18 § 2 pkt 3 i art. 18 § 3. Przepisy te wprost stanowią do jakich dokumentów ma dostęp członek spółdzielni oraz w odniesieniu do jakich dokumentów i z jakich przyczyn dostęp ten może być ograniczony. Określają one również formę odmowy udostępnienia określonych dokumentów oraz wskazują tryb odwoławczy od decyzji spółdzielni i organ właściwy do rozpatrzenia wniosku członka spółdzielni kwestionującego odmowę udostępnienia mu żądanego dokumentu.

Znowelizowany art. 18 § 3 Prawa spółdzielczego w istocie to na spółdzielnie nakłada obowiązek dokonania oceny, czy udostępnienie jej członkowi umów zawieranych przez nie z osobami trzecimi nie naruszy praw tych osób lub czy istnieje obawa, że członek spółdzielni wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni, i przez to wyrządzi jej znaczną szkodę. Ocena spółdzielni w tej materii została poddana kontroli sądu.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, by nie wkraczać w kompetencje innego organu nie może zatem wypowiadać się co do tego, jakie okoliczności powinny być brane pod uwagę przez spółdzielnie przy dokonywaniu tej oceny oraz na podstawie jakich przesłanek badać zamiar członka spółdzielni, a tym bardziej nie może takiej oceny dokonać za spółdzielnie, zwłaszcza, że nie jest on organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów prawa wykraczających poza zakres uregulowania ustawy o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności