UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych dopuszczalne jest ujawnienie spółdzielcom dokumentacji dotyczącej rozliczeń prowadzonych przez spółdzielnię?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2006-10-20
Wprowadził‚ informację: 2006-10-20 15:44:35
Ostatnio modyfikował: Andrzej Mucha 2013-11-28 12:56:59

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, jej przepisy stosuje się jedynie do przetwarzania danych osobowych w zbiorach. Danymi osobowymi, zgodnie z definicją określoną w art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi nie są więc informacje o charakterze zbiorczym, w szczególności informacje statystyczne, czy inne informacje pozostające w oderwaniu od danych wskazujących na konkretną osobę. Np. danymi osobowymi nie będą informacje dotyczące rozliczeń gazu zużytego przez wszystkich mieszkańców. Różnica jest tu taka, że informacja o zużyciu gazu przez spółdzielnię nie stanowi danych osobowych i nie podlega ochronie. Ochronie podlega natomiast informacja o zużyciu gazu przez jednego, konkretnego mieszkańca.

Odmawiając udzielenia informacji o charakterze zbiorczym, nie zawierających danych osobowych, spółdzielnia i wspólnota nie może jako podstawy odmowy powoływać przepisów o ochronie danych osobowych. Ustawę tę, bowiem, zgodnie z jej art. 2 ust. 1 stosuje się jedynie do udostępniania danych osobowych, zdefiniowanych w jej art. 6.

Ponadto, należy szczególnie podkreślić, że ustawa o ochronie danych osobowych nie reguluje kwestii udostępniania dokumentów, a jedynie zasady udostępniania danych (osobowych) znajdujących się w tych dokumentach. Nie gwarantuje zatem ani prawa wglądu w dokumentację, ani prawa do uzyskania z takiej dokumentacji odpisów i wyciągów. Kształtuje natomiast prawo do zapoznania się z danymi osobowymi, czy to dotyczącymi osoby, która o nie występuje (art. 32 i 33 ustawy), czy też żądania takich danych, jeśli dotyczą one innej osoby, po spełnieniu warunków określonych w ustawie (art. 29, art. 23, art. 27 ustawy).

Jeśli chodzi o kwestie udostępniania dokumentów członkom spółdzielni, to warto też zwrócić uwagę na ich uprawnienia wynikające wprost z przepisów prawa spółdzielczego. Art. 18 § 2 pkt 3 Prawa spółdzielczego stanowi, że członek spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi i umowami zawieranymi przez spółdzielnie z osobami trzecimi. Przepis ten służy umocnieniu praw członka spółdzielni, zwłaszcza prawa do sprawowania kontroli nad działalnością organów spółdzielni. Nie wyczerpuje on jednak wszystkich możliwości sprawowania owej kontroli. Członkowi spółdzielni przysługują bowiem również inne prawa określone w ustawie lub statucie (art. 18 § 4 Prawa spółdzielczego).

Ostatnie aktualności