UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy za zobowiązania finansowe (wobec wierzycieli) spółdzielni odpowiada osoba, która pełni funkcję prezesa i czy może być ona wpisana do Centralnej Bazy Danych "Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów" prowadzonego przez Związek Banków Polskich?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-17
Wprowadził‚ informację: 2009-08-17 11:05:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem prezes spółdzielni nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania spółdzielni wobec wierzycieli, w związku z tym dane osobowe prezesa (jako osoby fizycznej) nie powinny zostać wpisane do Centralnej Bazy Danych "Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów" prowadzonego przez Związek Banków Polskich.

 Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. Nie występuje natomiast odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółdzielni za jej zobowiązania wobec wierzycieli, np. w przypadku, gdy egzekucja wobec spółdzielni okazała się bezskuteczna. Odpowiedzialność taka, przewidziana np. przepisami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, mogłaby uzasadniać przetwarzanie danych członka zarządu w rejestrze prowadzonym przez ZBP, chociażby ze względu na fakt, że możliwość wszczęcia egzekucji wobec członka zarządu, ma wpływ na ocenę ryzyka i zdolności kredytowej w jego przypadku. Aczkolwiek ze względu na brak analogicznych uregulowań odnoszących się do spółdzielni stwierdzić należy, że przetwarzanie danych osobowych prezesa spółdzielni– w związku z niespłaconymi kredytami, zaciągniętymi przez spółdzielnię– jest nieadekwatne w stosunku do celu tego przetwarzania, określonego w art. 105a ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych stanowiących tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane (z zastrzeżeniem art. 104, art. 105 i art. 106-106c prawa bankowego), w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w tej sytuacji informacje dotyczące prezesa spółdzielni związane są jedynie ze sprawowanym stanowiskiem. Dlatego w tym przypadku przetwarzanie jego danych osobowych jako osoby fizycznej, które to dane nie są powiązane z pełnioną przez niego (prezesa) funkcją, nie ma uzasadnienia w przepisach prawa.

Ostatnie aktualności