UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy dozwolone jest zamieszczanie w protokole lustracyjnym spółdzielni mieszkaniowych danych osobowych osób, które informują o okolicznościach podlegających badaniu w trakcie lustracji?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-09-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-04 12:29:18
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, ponieważ takie działanie nie ma podstawy prawnej.

Uzasadnienie

Ujawnienie danych osobowych, w tym konkretnym przypadku, narusza zasady celowości i adekwatności przetwarzania danych osobowych. Zasady te wynikają z art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dani 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, który stanowi, ze administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby te dane były:

  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami (z zastrzeżeniem ust. 2),
  • adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Zasada adekwatności przetwarzania (a więc także udostępnienia) danych osobowych – o której stanowi art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy – oznacza, że dane które są przetwarzane nie powinny swym rodzajem i treścią wykraczać poza potrzeby wynikające z celu ich przetwarzania.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że działanie polegające na zamieszczaniu w protokole z lustracji spółdzielni danych osobowych osób, które sygnalizują nieprawidłowości podlegające badaniu przez lustratora, nie znajduje uzasadnienia ww. przepisach prawa. Ponadto, zrealizowanie celu – jakim jest zbadanie w trakcie lustracji zasygnalizowanych nieprawidłowości – nie wymaga zamieszczenia w protokole lustracji zasygnalizowanych nieprawidłowości. Tego rodzaju działanie jest niecelowe i nieuzasadnione. Takie osoby nie są stroną lustracji i nie biorą udziału w czynnościach przeprowadzanych w jej trakcie. Zagrożenie dla osób, których dane są w ten sposób przetwarzane, jest szczególnie widoczne, jeżeli weźmie się pod uwagę duże grono osób mogących mieć dostęp do protokołu lustracji. Bowiem, członkowie spółdzielni mieszkaniowych mają prawo otrzymania kopii protokołu lustracyjnego – zgodnie z art. 8 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, który przyznaje członkom spółdzielni mieszkaniowych m.in. prawo otrzymania kopii protokołu lustracji. Zgodnie zaś z ust. 3 powyższego artykułu protokoły lustracji są również (powinny być) udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

 

Ostatnie aktualności