UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zarządca wspólnoty mieszkaniowej może żądać takich informacji jak: nazwa oraz adres zakładu pracy, nazwa szkoły, numer telefonu w oświadczeniu właściciela lokalu do naliczenia przez administratora opłat związanych z użytkowaniem lokalu?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2017-04-19
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-04-19 10:04:48
Ostatnio modyfikował: Maciej Lipka 2017-04-19 10:04:33

Powyżej przedstawione działanie polegające na uznaniu zasadności pozyskiwania od właścicieli lokali informacji dotyczących dokładnej nazwy i adresu zakładu pracy, nazwy szkoły oraz numeru telefonu w „oświadczeniu właściciela lokalu do naliczenia przez administratora opłat związanych z użytkowaniem lokalu” może stanowić przykład naruszenia jednej z naczelnych zasad przetwarzania danych osobowych, a mianowicie zasady adekwatności danych w stosunku do celowości ich pozyskiwania. Zasada ta ujęta jest w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych i stanowi, iż dane są zbieranie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.  Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane jest dopuszczalne, jeżeli  nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą oraz następuje w celach badań naukowych, dydaktycznych lub statystycznych i jest zgodne z przepisami art. 23 i 25 ustawy. Poszanowanie tej zasady wymaga, aby administrator danych każdorazowo przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia określonego celu przetwarzania danych. Swym rodzajem i swą treścią dane osobowe nie powinny wykraczać poza potrzeby wynikające z celu ich zbierania. W glosie do wyroku NSA z dnia 19 grudnia 2001 r. (II SA 2869/00) A. Drozd wskazał, iż zbieranie danych osobowych na zapas, co do zasady narusza zasadę adekwatności, ponieważ takie postępowanie nie mieści się w ramach celu przetwarzania.

Adekwatność danych w stosunku do celu ich przetwarzania powinna być rozumiana jako równowaga pomiędzy dobrem osoby, której dane dotyczą, a interesem administratora danych. Oznacza to, że administrator danych nie może przetwarzać danych w zakresie szerszym, niż niezbędny dla osiągnięcia zamierzonego celu, jak również danych o większym niż uzasadniony tym celem stopniu szczegółowości. Równowaga będzie zachowana, jeżeli administrator zażąda danych tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełniania celu, w jakim dane są przez niego przetwarzane.

Rzetelne przestrzeganie powyższych zasad stanowi m.in. gwarancję właściwego poszanowania praw osób, których dane dotyczą.

Cel oświadczenia i pozyskiwania za jego pośrednictwem danych osobowych jest
w omawianym przypadku niewątpliwy i został określony jako „naliczanie przez administratora opłat związanych z użytkowaniem lokalu”. Zamieszkiwanie jakichkolwiek innych osób i szczegółowe informacje o nich nie mają znaczenia dla tak określonego obowiązku „właściciela lokalu”. Nie może zatem dochodzić do pozyskiwania danych na zapas np. celem egzekwowania opłat od osób innych niż właściciel. Art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali wyraźnie stanowi, że to właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Natomiast żądanie danych w zakresie nazwy oraz adresu zakładu pracy, nazwy szkoły, numeru telefonu jest nadmierne, gdyż żądane dane wykraczają poza zakres danych zbieranych dla celu jakim jest naliczenie opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

Ostatnie aktualności