UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może podawać do publicznej wiadomości np. poprzez wywieszane na tablicy ogłoszeń, informacji o zadłużeniach czynszowych jej członków, w szczególności, jeśli wymienia jedynie numer lokalu oraz kwotę zadłużenia?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-10-19
Wprowadził‚ informację: 2004-04-30 11:40:29
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż żaden z przepisów prawa, na podstawie których działają spółdzielnie, nie uprawnia spółdzielni do takiego działania.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  przetwarzanie danych jest procesem legalnym, gdy ich administrator legitymuje się jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych wymienionych w art. 23 ust. 1 tej ustawy.

Podstawę przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni mieszkaniowej przez organy spółdzielni stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie nie uregulowanym w tych przepisach - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Przetwarzając dane osobowe w sposób opisany w tych przepisach korzysta z przesłanki wskazanej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Żaden z przepisów powołanych aktów prawnych nie zezwala jednak na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych członków spółdzielni mieszkaniowej np. poprzez wywieszanie ich w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych. Tym samym, przepisy prawa nie stanowią podstawy do upubliczniania informacji o uchybieniu obowiązkowi wnoszenia opłat na rzecz spółdzielni przez jej członka.
Należy jednak zauważyć, że brak podstawy w przepisach prawa do zamieszczania informacji o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni mieszkaniowej w miejscach ogólnie dostępnych nie oznacza, że informacje o osobach, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków wobec spółdzielni nie mogą być ujawnione innym członkom spółdzielni. W myśl art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze, rejestr członków spółdzielni, obok wyraźnie wskazanych w tym przepisie informacji, może zawierać także "inne dane przewidziane w statucie";. Zgodnie natomiast z art. 5 § 2 Prawa spółdzielczego, w statucie spółdzielni oprócz postanowień obligatoryjnych wskazanych w § 1, mogą się znaleźć również "inne postanowienia";. Informacje o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni mogłyby być ujawnione w rejestrze członków, gdyby statut spółdzielni na to zezwalał. Do przeglądania rejestru art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze uprawnia członka spółdzielni, jego małżonka, wierzyciela członka oraz spółdzielni.

 

Ostatnie aktualności