UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Do jakich celów zarządca nieruchomości może wykorzystywać dane osobowe członków wspólnoty mieszkaniowej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-10-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-10-20 15:35:17
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Zarządca nieruchomości wspólnej może przetwarzać dane członków wspólnoty tylko jako podmiot, któremu, w myśl art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych powierzono. Zarządca nieruchomości wspólnej wykonuje swoje obowiązki w interesie i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a jego działania służyć powinny m.in. wykonaniu uchwał wspólnoty.

Uzasadnienie

Zagadnienie zakresu kompetencji zarządcy nieruchomości rozstrzygają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz postanowienia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.

W myśl art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Ust. 3 tego przepisu stanowi, że zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością.

Sposób zarządu nieruchomością wspólną pozostawiony zatem został decyzji samych członków wspólnoty mieszkaniowej i powinien być przez nich określony w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali, albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego.

Podobnie, ustawa o własności lokali w art. 18 ust. 1 stanowi, iż właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Z jej art. 29 ust. 1b wynika natomiast, że zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.

Zarządca nieruchomości jest więc podmiotem, który działa w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Zakres jego praw i obowiązków określają przepisy prawa i postanowienia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną. Jego działania na rzecz wspólnoty są tak długo zgodne z prawem, jak długo znajdują umocowanie w łączącej strony - wspólnotę i zarządcę - umowie. Z chwilą powołania nowego zarządu i rozwiązania dotychczasowej umowy o zarządzanie nieruchomością, zarządca nieruchomości powinien przekazać dokumenty związane ze sprawowaniem zarządu swojemu następcy. Powoływanie się w takim przypadku na ustawę o ochronie danych osobowych, jako podstawę odmowy ich wydania nowemu zarządcy byłoby bezzasadne.

Ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez zarządcę wspólnota mieszkaniowa może dochodzić na drodze sądowej na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, w trybie określonym w Kodeksie postępowania cywilnego.

Jeśli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali obowiązują zasady określone w rozdziale 4 tej ustawy. Art. 29 1b ustawy o własności lokali obliguje zarządcę o prowadzenia i aktualizowania spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. Zarządca nieruchomości wspólnej jest zatem nie tylko upoważniony, ale i zobowiązany do gromadzenia danych osobowych dotyczących właścicieli lokali w granicach określonych w tym przepisie. Przetwarzanie przez zarządcę nieruchomości wspólnej danych osobowych członków wspólnoty nie jest w takiej sytuacji uzależnione od wyrażenia przez nich zgody na przetwarzanie danych.

Jednocześnie, administratorem danych osobowych (podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych przez wspólnotę mieszkaniową) jest ta wspólnota.

 

Ostatnie aktualności