UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy jednostka wykonujących zadania pomocy społecznej może udostępnić kuratorowi sądowemu dane osobowe osób korzystających z ich opieki?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2011-06-27
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2008-06-25 09:41:19
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, jeśli te informacje miałyby stanowić niezbędną pomoc w wykonywaniu zadań służbowych przez kuratora sądowego.

Uzasadnienie

Podstawę prawną udostępnienia kuratorowi sądowemu (zarówno zawodowemu, jak i społecznemu) informacji o konkretnym dozorowanym (będącym jednocześnie klientem ośrodka pomocy społecznej), w określonych okolicznościach, gdy dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków służbowych kuratora, stanowi art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. Przepis ten daje kuratorowi prawo żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych. Podkreślić przy tym należy, iż przepis ten nie może stanowić podstawy udostępnienia kuratorom sądowym danych ogółu osób korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej, lecz jedynie konkretnego dozorowanego, będącego pod nadzorem kuratora występującego z żądaniem udostępnienia danych.

I tak, działając na podstawie ww. przepisów prawa, kuratorzy sądowi wypełniają przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych określoną w art. 23 ust. 1 pkt 2 bądź w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności